سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید باستانی – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
پونه کاردر – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
زهرا رنجبر – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
شادی منتظری – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی

چکیده:

امواج صوتی از بین بسیاری از محملها مانند هوامایع و گاز میتواند عبور کند . هر محمل مکانیزم متفاوتی برای عبور صدا از خود دارد . بسته به اینکه صدا از چه محملی عبور میکند از ابزارهای متفاوتی برای شناسایی آن استفاده میشود . رادار با استفاده از امواج مایکروویوسفینهها و سونار با استفاده از امواج صوتی ˜ زیر دریاییها را شناسایی میکند . مواد پوششی مخصوصی برای سطوح زیردریاییها جهت جذب امواج یا انتشار آنها استفاده میشود که این مواد جاذب مانع از انعکاس مجدد امواج سونار و شناسایی زیردریاییها میشود . در این مقاله با توجه به ضرورت این پوششها در صنایع نظامیبرخی خواص و ساختار این پوششها مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت .