مقاله پويايي جمعيت و ارزيابي ذخيره ماهي زرده (Euthynnus affinis) در آبهاي ساحلي استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۸۶ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: پويايي جمعيت و ارزيابي ذخيره ماهي زرده (Euthynnus affinis) در آبهاي ساحلي استان هرمزگان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي زرده (Euthynnus affinis )
مقاله پارامترهاي رشد
مقاله ذخيره سرپا
مقاله ذخيره كل
مقاله ضريب بهره برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مطلق سيدامين اله
جناب آقای / سرکار خانم: كوچنين پريتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي زرده (Euthynnus affinis ) با نام عمومي زرده (KawaKawa) يکي از ماهيان ارزشمند آبهاي جنوبي و استان هرمزگان مي باشد، از اين رو بررسي پارامترهاي رشد و مرگ ومير اين گونه جهت مديريت صيد در منطقه حايز اهميت است. در اين تحقيق با توجه به رفتار مهاجرتي ماهي زرده در سواحل استان هرمزگان چهار ايستگاه كنگ، صلخ، گاوبندي و جاسك بعنوان ايستگاههاي نمونه برداري در نظر گرفته شد. در اين پروژه سه ساله، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ در مجموع بيش از ۲۵ هزار ماهي زرده بيو متري گرديد و ميانگين ± انحراف معيارطولي به ترتيب ۶۴٫۵۸±۶٫۲۷، ۶۴٫۷۳±۷٫۲ و ۶۲٫۹۶±۵٫۳۱ در سالهاي مذکور بدست آمد و نيز کوچکترين ماهي ۲۶ سانتي متر و بزگترين ۸۶ سانتي متر طول داشت. شاخصهاي رشد سال ۸۲، ۸۳، ۸۴ به ترتيب ۸۷ (cm) و ۸۹ و L¥=۸۷ و ۰٫۵ (year-1) و ۰٫۵۲ و K=0.53 و نيز ۱٫۷۸ (year-1) و ۲٫۷۲ و Z=2.62 و ۰٫۶۴ (year-1) و ۰٫۶۶ و M=0.67 و  1.14 (year-1)و ۲٫۰۶ و F=1.95 و ۰٫۶۴ و ۰٫۷۵ و E=0.74، -۰٫۳۰ و -۰٫۴۶ و t0=-0.48 محاسبه شد. نرخ بهره برداري ۰٫۵۳ و ۰٫۷ و U=0.68 و ميزان كل سالانه ذخيره در شروع سال برحسب تن ۱۱۵۶۶، ۷۸۸۱، P=9060 و ميانگين سالانه ذخيره سرپا برحسب تن ۵۴۱۹ ، ۲۶۷۸، b=3159 براي ذخيره ماهي زرده برآورد گرديد. اين تحقيق نشان مي دهد كه ميزان برداشت سالانه از ذخيره ماهي زرده به بيش از ميزان بهينه خود رسيده و كاهش ميزان صيد توصيه ميشود.