سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه هاشمی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد – گروه ارشد زراعت
سلیمان جمشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد – گروه ارشد زراعت
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد – گروه ارشد زراعت

چکیده:

سورگوم جارویی از محصولاتی است که به طور وسیع در منطقه میانه کشت شده و به طور معمول در تناوب باگندم قرار میگیرد. در این تحقیق، به منظور بررسی اثر آللوپاتیک سورگوم جارویی بر گندم، یک، دو، سه و چهار ماه۲۵،۵۰،۷۵ و ۱۰۰ درصد آنها، پس از کاشت سورگوم جارویی از ریشه و شاخ و برگ آن نمونهبرداری و اثر عصارههایبر جوانه زنی و رشد اولیه گندم بررسی شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. در مرحله سوم عصاره ریشه بیشتر از سایر مراحل بازدارنده جوانه زنی بذور گندم بود . همچنین اندام هوایی درمرحله سوم مانع از جوانه زنی بذور گندم شد. در سه مرحله اول اثر آللوپاتیک منف ی عصاره اندام هوایی به طور معنی داری بیشتر از ریشه بود. در کل خاصیت آللوپاتیک سورگوم جارویی در سه مرحله اول رشد گیاه به مرور افزایش و در مرحله چهارم کاهش یافت.