مقاله پيامدهاي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي و آموزشي ـ تربيتي بخش ميمه: با تاكيدي بر آثار اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: پيامدهاي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي و آموزشي ـ تربيتي بخش ميمه: با تاكيدي بر آثار اقتصادي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيامدها
مقاله تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله فرهنگي ـ اجتماعي
مقاله اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدين مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش پيامدهاي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه در ابعاد آموزشي، فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي مي باشد. روش انجام اين تحقيق التقاطي بوده است. جامعه آماري کل جمعيت بخش ميمه بوده که از ۲ مرکز شهري و ۱۰ مرکز روستايي تشکيل شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوهن و همکاران (۲۰۰۱) و برحسب انحراف معيار جامعه ۳۶۰ نفر برآورد گرديد. روش نمونه گيري تصادفي و از نوع سهمي بود. از اسناد و مدارک موجود قسمت امور مالي و آموزش دانشگاه نيز اتحاديه اصناف ميمه به منظور گردآوري اطلاعات جمعيت شناختي و تکميلي استفاده شد. به منظور تحليل داده هاي گردآوري شده از آمار در سطح توصيفي و استنباطي و متناسب با اهداف تحقيق استفاده به عمل آمد و نتايج آزمون t تک نمونه اي نشان داد که دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه بر كليه ابعاد آموزشي، فرهنگي ـ اجتماعي، اقتصادي تاثير مثبت داشته است. هر چند نمي توان به آثار منفي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي در ارتباط با افزايش مشكلات اخلاقي و رفتاري بي توجه بود. همچنين تحليل هاي اسنادي در ارتباط با آثار اقتصادي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه نشان مي داد که اين دانشگاه با پرداختهايي مانند، مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم، سهم بيمه، عوارض و مانند اينها به سازمانها و نهادهاي دولتي سهم بسزايي در بهبود منابع مالي اين موسسات داشته و با ايجاد گردش سپرده هاي بانکي موثر در توسعه عمليات معاملات ريالي بانکهاي بخش ميمه نقش اساسي ايفا کرده است. به طور کلي مي توان گفت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه از بدو تاسيس تاکنون توانسته است تاثيرات مثبت و سازنده اي در رشد و توسعه ابعاد مختلف آموزشي، فرهنگي ـ اجتماعي به ويژه براي زنان و دختران بخش ميمه ايجاد نمايد و موجب تبادل و تحول فرهنگي و نيز افزايش سطح رفاه اقتصادي خانواده ها را فراهم کند.