مقاله پيامدهاي عمل جراحي ميکتومي آنورکتال به روش ترانس آنال در بيماران مبتلا به هيرشپرونگ با سگمان بسيار کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۹۴ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: پيامدهاي عمل جراحي ميکتومي آنورکتال به روش ترانس آنال در بيماران مبتلا به هيرشپرونگ با سگمان بسيار کوتاه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هيرشپرونگ
مقاله ترانس آنورکتال ميکتومي
مقاله سگمان بسيار کوتاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جودي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: هيرادفر مهران
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جودي مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
ميکتومي آنورکتال و ديلاتاسيون آنال زير بيهوشي مي تواند روش مفيدي در درمان کودکان مبتلا به هيرشپرونگ با سگمان بسيار کوتاه باشد. در اين مطالعه به بررسي پيامدهاي عمل جراحي ميکتومي آنورکتال پرداخته شده است.
روش کار
اين مطالعه توصيفي در بيمارستان دکتر شيخ مشهد از سال ۱۳۸۶-۱۳۸۸ انجام شده است. باريم انما و مانومتري آنورکتال بر تمام بيماران انجام شد. بعد از انجام ميکتومي آنورکتال بيماران در هفته دوم بعد از عمل و سپس به طور ماهيانه به مدت شش ماه از نظر عوارض عمل و پاسخ به درمان پيگيري شدند. همچنين بيماران از نظر وجود و يا عدم وجود گانگليون سل در قطعه عضلاني برداشته شده به ۳ گروه تقسيم شدند و از نظرپاسخ به درمان با يکديگر مقايسه شدند. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از جداول فراواني انجام شد و براي مقايسه از آزمون کاي دو استفاده شد.
نتايج
خونريزي، عفونت محل عمل، سپسيس، آنتروکوليت، تنگي آنوس در هيچ يک از بيماران پس از جراحي مشاهده نشد. در ۴ بيمار بي اختياري گاز و در ۳ بيمار بي اختياري مدفوع پس از عمل مشاهده شد که با دستور بيوفيدبک در عرض ۳ تا ۶ ماه بهبود يافت. ۴۰ بيمار (۸۷٫۵%) بعد از عمل بهبود کامل و ۲ بيمار (۴٫۱۷%) بهبود نسبي پيدا کردند و ۴ بيمار (۸٫۳۳%) از اين جراحي هيچ نتيجه اي نگرفتند. بر مبناي داده هاي آماري ارتباط معني داري بين جنس و عوارض پس از جراحي و پاسخ به درمان وجود ندارد.
نتيجه گيري
ميکتومي آنورکتال مي تواند روش موثر در درمان بيماراني باشد که اين مشخصات را دارند: عدم وجود اختلالات آناتوميکي، يبوست مزمن علي رغم درمان طبي، عدم وجود منطقه تغيير در باريم انما، شکست رفلکس ريلکس شدن آنورکتال با ديلاتاسيون رکتال در مانومتري.