مقاله پيامدهاي مهاجرت براي خانوارهاي مهاجر به شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: پيامدهاي مهاجرت براي خانوارهاي مهاجر به شهر تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيامد مهاجرت
مقاله خانوارهاي معمولي ساكن
مقاله تحرك اجتماعي
مقاله پايگاه اجتماعي
مقاله امكانات رفاهي و باروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي نيا مهري السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي پديده مهاجرت و آثار آن بر خانوارهاي مهاجر به شهر تهران پرداخته است. هدف تعيين ميزان تغييرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهاجران و ميزان تاثير پذيري مهاجران از جنبه هاي مختلف محيطي در قالب تفاوت هاي اجتماعي، اخلاقي، رفاهي و نگرشي در مقايسه با افراد بومي است. تحليل نهايي اين پژوهش بر روي ۴۰۰ خانوار، شامل ۲۰۰ نفر ازمهاجران و ۲۰۰ نفر افراد بومي (متولد تهران) به عنوان گروه گواه، در بين خانوارهاي معمولي ساكن در مناطق ۳، ۶ و ۱۲ شهر تهران كه لزوما داراي فرزند بالاي ۱۰ سال بوده اند، انجام گرفته است.
نتايج پژوهش بر اساس تحليل هاي دو متغيري آزمون هاي تاو-كندال c و كاي اسكوار پيرسون نشان مي دهد كه رابطه معني داري بين تحرك اجتماعي و پايگاه اجتماعي مهاجران وجود دارد. همچنين بين تغيير وضعيت اخلاقي مهاجران و افراد بومي تفاوت معني داري وجود دارد كه در جريان تحليل مسير ميزان اثرات متغيرها بر تغيير وضعيت مهاجر و سپس ارزيابي مجدد فرد مهاجر و در نهايت، تاثير آن بر تمايل به مهاجرت معكوس و ماندگاري بررسي شده است. تبيين فرضيات با تكيه بر ديدگاه هاي كاركردي و كلاسيك مهاجرت صورت گرفته است.