مقاله پيامدهاي کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولين-پتاسيم (GIK) در بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبي با صعود قطعه ST: کارآزمايي باليني تصادفي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: پيامدهاي کوتاه مدت محلول گلوکز-انسولين-پتاسيم (GIK) در بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبي با صعود قطعه ST: کارآزمايي باليني تصادفي شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوکز انسولين پتاسيم
مقاله انفارکتوس ميوکارد
مقاله آنزيم هاي قلبي
مقاله استرپتوکيناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكابري آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برخي محققين معتقدند که تجويز گلوکز انسولين پتاسيم (GIK) در مبتلايان به انفارکتوس قلبي همراه با بالارفتن قطعه ST (STEMI) باعث کاهش مرگ و مير مي گردد. اما برخي ديگر اين يافته ها را نقض کرده اند. لذا اين مطالعه با هدف بررسي اثرات محلول GIK بر پيامدهاي کوتاه مدت بيماران مبتلا به STEMI انجام شده است.
مواد و روش ها: کارآزمايي باليني سه سوکور بر روي ۷۲ بيمار مبتلا به STEMI در بخشCCU  بيمارستان واسعي سبزوار، از مهر ماه ۱۳۸۷ تا تير ماه ۱۳۸۸ انجام شد. بيماران به روش تصادفي سازي بلوکي به دو گروه درمان استاندارد انفارکتوس قلبي و گروه GIK اضافي (گلوکز ۲۵ درصد، ۵۰ واحد انسولين رگولار در ليتر و ۸۰ mmol کلريد پتاسيم در ليتر با سرعت۱٫۵ ml/kg/hour ) تقسيم شده و از نظر شيوع MACE (مرگ، انفارکتوس مجدد و آريتمي هاي خطرناک) و سطح سرمي آنزيم هاي قلبي و ميانگين کسر تخليه اي بطن چپ بررسي شدند. آناليز آماري با استفاده از نرم افزار SPSS.15 انجام شد. براي مقايسه متغيرها از آزمون هاي دقيق فيشر، تي و اندازه گيري مکرر استفاده شد. مقدار P کمتر از ۰٫۰۵ به عنوان ميزان قابل توجه آماري در نظر گرفته شد.
يافته ها: بروزMACE در گروه ۳۰٫۳ GIK درصد و در گروه شاهد ۲۵٫۶ درصد بود (P=0.66). اختلاف قابل توجهي بين دو گروه از نظر سطح سرمي آنزيم هاي قلبي وجود نداشت. ميانگين کسر تخليه اي بطن چپ در گروه ۳۹ GIK درصد و در گروه شاهد ۴۱ درصد بود(P=0.34) .
نتيجه گيري: در بيماران مبتلا به STEMI که تحت درمان با استرپتوکيناز قرار گرفته اند،GIK  تاثيري بر پيامدهاي کوتاه مدت بيماران ندارد.