مقاله پيدايش و تكوين رمان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۶۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: پيدايش و تكوين رمان فارسي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمان
مقاله مدرنيته
مقاله ناسيوناليسم
مقاله رئاليسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با مروري بر چيستي «رمان»، به عنوان نوع ادبي اي كه بيشترين سنخيت را با عصر مدرن دارد، و بررسي اجمالي عمده ترين ويژگي آن؛ يعني «رئاليسم صوري» كه وجه تمايز رمان از ديگر انواع روايي كهن است، به بحث در باب زمينه ها و عوامل موثر در پيدايش رمان فارسي ميپردازد و ضمن تامل و درنگ در مقوله نسبت رمان فارسي با رمان غربي و ارزيابي نظرهاي متضاد در اين باره، عوامل موثر در پيدايش و شكوفايي رمان فارسي را تبيين مي كند: عواملي چون مدرنيته و مدرنسازي جامعه ايران، ظهور و توسعه صنعت چاپ، پيدايش و رشد مطبوعات فارسي، ترجمه، و مهمتر از همه انديشه ناسيوناليسم به عنوان گفتمان مسلط كه ضمن حمايت از رمان، آن را براي ترويج و تعميق نظام ارزش هايش به خدمت مي گيرد.