مقاله پيشنهاد الگوي ارزيابي براي تكميل پرونده قضايي خودكشي ‌هاي موفق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: پيشنهاد الگوي ارزيابي براي تكميل پرونده قضايي خودكشي ‌هاي موفق
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشي موفق
مقاله پرونده
مقاله الگوي تکميل پرونده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري گيوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نويد سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين پژوهش با هدف بررسي كيفيت پرونده هاي قضايي خودكشي كنندگان موفق انجام شد.
روش بررسي: روش تحقيق شيوه اسنادي و تحليل محتوا بود. پرونده هاي قضايي مربوط به خودكشي موفق طي ۱۳۷۷-۸۷ كه در آرشيو دادگاه انقلاب و دادگستري كل شهرستان اردبيل موجود بود با كمک قاضي پرونده مطالعه و كدگذاري شد. تعداد اين پرونده ها بالغ بر۴۲ فقره بود. داده ها در قالب جدول توصيفي و بررسي فراواني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه از بين ۴۲ نفر خودكشي كننده ۳۴ نفر مرد، ۸ نفر زن، ۲۱ نفر مجرد و ۱۷ نفر متاهل بودند. حلق آويز كردن فراوان‌ترين روش خودكشي بود و استفاده از مواد مخدر در رديف بعدي قرار داشت. اقدام كنندگان داراي دامنه سني ۱۴-۵۵ سال بودند و بسامد خودكشي بين ۱۴-۲۴ ساله‌ها بيشتر از همه سنين بود.
نتيجه گيري: علي رغم تلاش قضات براي تكميل پرونده، نكات مهمي وجود دارد كه مورد توجه قرار نمي گيرد. لذا نكاتي مثل تعيين استرس‌هاي عمده و كيفيت زندگي شخص قبل از خودكشي در تكميل پرونده پيشنهاد مي شود. البته اين الگو پيشنهادي است و بايد محدوديت ناشي از تعداد اندك پرونده ها را نيز در نظر داشت.