مقاله پيشنهاد سازوکاري براي رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهري در حوزه هاي مشترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در باغ نظر از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: پيشنهاد سازوکاري براي رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهري در حوزه هاي مشترک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري منظر
مقاله طراحي شهري
مقاله محيط شهري
مقاله نقش هاي حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقي اصل سينا
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادفر مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي شهري و معماري منظر به مثابه دو شاخه مستقل از دانش هاي معماري و شهرسازي در طي قرن پيشين و عمدتا به دليل اهميت يافتن مساله کيفيت عرصه هاي همگاني و عمومي شهرها و حوزه هاي پيراموني آنان مطرح شده  است. امروزه گسترش مفاهيم و مباني نظري رشته هاي طراحي شهري و معماري منظر و همپوشاني آنها در فرايند ارتقاي کيفيت عرصه هاي عمومي شهري و منطقه اي از تئوري تا عمل، بر ميزان سردرگمي و ابهام نقش و حيطه هاي فعاليتي، ميان اين دو افزوده است. گسترش حيطه هاي فعاليتي، تداخل حوزه هاي کاري و وجود ابهام در نقش و جايگاه هريک از رشته هاي طراحي شهري و معماري منظر در طراحي محيط هاي بيروني، آينده اين رشته ها را با سوال اساسي زير مواجه ساخته است :
«چرا معماران منظر و طراحان شهري در طراحي محيط هاي بيروني، با ابهام در نقش و حوزه وظايف در قبال يکديگر مواجه شده اند و اصولا چه راه حل هايي براي برون رفت از اين مشکل وجود دارد؟»
بررسي تطبيقي – تحليلي سوابق موضوع حاکي از آن است که صاحبنظران عمده دلايل تداخل و ابهام نقش ميان حرفه مندان را در قالب دسته هاي «اشتراکات فراوان نظري و عملي»، «رويکردهاي مياني دو رشته» و «گسترش حيطه و نوع فعاليت هاي دو رشته» عنوان کرده اند. از طرفي تحليل محتواي ادبيات موضوع در خصوص رفع و پر نمودن خلا دانشي – حرفه اي ميان دو رشته معماري منظر و طراحي شهري به استنتاج يکسري مولفه ها و راهبردهاي کلي شامل : «همکاري و تعامل دو رشته»، «محتواهاي آموزشي مشترک»، «تعيين نقش هاي حرفه اي ضابطه مند» و «ايجاد رشته يا رويکرد ميان رشته اي جديد» مي انجامد.