مقاله پيشنهاد يک مدل ارزيابي توان اکولوژيک فيزيکي جنگل در حوزه رويشي زاگرس (مطالعه موردي: منطقه جنگلي سامان عرفي ماسبي، شهرستان آبدانان، استان ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۶ منتشر شده است.
نام: پيشنهاد يک مدل ارزيابي توان اکولوژيک فيزيکي جنگل در حوزه رويشي زاگرس (مطالعه موردي: منطقه جنگلي سامان عرفي ماسبي، شهرستان آبدانان، استان ايلام)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي توان اکولوژيک
مقاله مدل کمي
مقاله جنگل
مقاله زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش يک مدل تجربي براي ارزيابي توان اکولوژيک فيزيکي جنگلهاي زاگرس تدوين و با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در جنگلهاي بلوط غرب و در دامنه هاي جنوبي کبيرکوه در منطقه ماسبي انجيره در استان ايلام اجرا شد. مدل يادشده در پنج طبقه مختلف طراحي شده و فرايند ارزيابي جنگل با استفاده از آن به صورت کمي انجام شده است. مشخصه هاي شيب، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دريا، اقليم، شکل زمين و عمق خاک در فرايند ارزيابي اکولوژيکي جنگلهاي منطقه مطالعاتي بکار گرفته شده اند. در نتيجه ارزيابي به عمل آمده با استفاده از اين مدل تعداد، ۴۲۹ وضعيت مختلف اکولوژيکي در ۷۴۳۶ واحد نهايي اکولوژيکي در منطقه شناسايي شده است. ضريب تبيين (Coefficient of determination) و نتايج تجزيه واريانس مربوط به رابطه بين نمرات توان اکولوژيک با ارتفاع متوسط درختان در ۶۴ قطعه نمونه ۱۵ آري (۰٫۵۶ =R2)، نشان دهنده کارايي نسبتا مناسبي است که اين مدل در ارزيابي توان اکولوژيکي جنگلهاي زاگرس از خود نشان داده است.