مقاله پيشنهاد يک پروتکل ساده براي دزيمتري in vivo در پرتودرماني تومورهاي سر و گردن با استفاده از تصويربرداري پورتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: پيشنهاد يک پروتکل ساده براي دزيمتري in vivo در پرتودرماني تومورهاي سر و گردن با استفاده از تصويربرداري پورتال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور سر و گردن
مقاله کنترل کيفيت در پرتودرماني
مقاله تصويربرداري پورتال
مقاله دزيمتري in vivo

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك فرجام ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شكراني پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: امامي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: منادي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلي خان حاكمي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لزوم وجود برنامه هاي دوره اي کنترل کيفيت در آنکولوژي تابشي توسط سازمان هاي مختلفي نظير AAPM،ACR ،ACMP  و  ESTROتوصيه شده است. يکي از بهترين روش هاي انجام کنترل کيفيت انجام دزيمتريin vivo  در حين پرتودرماني مي باشد. اين مطالعه به منظور طراحي پروتکلي ساده براي دزيمتري in vivo در پرتودرماني تومورهاي سر و گردن با استفاده از تصويربرداري پورتال انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه Case Series دز خط مياني به صورت in vivo و همراه با تصويربرداري پورتال روي ۱۹ بيمار مبتلا به تومورهاي سروگردن تحت درمان با دستگاه کبالت -۶۰ مراجعه کننده به بخش پرتودرماني بيمارستان سيدالشهدا اصفهان طي ماه هاي مرداد و آذر ۱۳۸۶؛ اندازه گيري شد. توزيع دز ورودي و خروجي با استفاده از دو ديود و نسبت هاي خارج از محور و تصويربرداري پورتال به همراه کد کاربري نوشته شده به زبان MATLAB براي تبديل شدت نوري فيلم به دانسيته نوري تعيين گرديد. با استفاده از مقادير دز ورودي و خروجي و با به کارگيري الگوريتم هوسکين، دز در طول خط مياني در فواصل يک سانتي متري به دست آمد.
يافته ها: دز خط مياني در ۱۶۵ نقطه اندازه گيري شد. ميانگين و انحراف معيار بين دز اندازه گيري شده و دز تجويز شده در حدود ۴٫۲۷±۳٫۶۱ درصد به دست آمد. همچنين در ۱۱۰ نقطه (۶۶٫۶۶ درصد) ميزان انحراف کمتر از ۵ درصد (۲٫۲۷±۱٫۳۷)، در ۴۱ نقطه (۲۴٫۸۴ درصد) بين ۵ درصد و ۱۰ درصد (۶٫۵۱±۱٫۲) و در ۱۴ نقطه (۸٫۴۸ درصد) بيش از ۱۰ درصد (۱۳٫۳۷±۲٫۳۴) تعيين گرديد. بيشترين و کمترين ميزان انحراف به ترتيب در مرکز ميدان درمان (۲٫۶±۱٫۶۳) و در فاصله ۵ سانتي متري از مرکز ميدان (۷٫۲۴±۴٫۸۶) و براي ميدان هايي با ابعاد ۱۴ سانتي متر (۵٫۰۸±۳٫۵۳) و ۸ سانتي متر (۲٫۹۵±۲٫۱۳) محاسبه شد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که استفاده از آشکارساز پورتال به همراه دو ديود روشي ساده و دقيق براي کنترل کيفيت روزانه درمان در پرتودرماني مي باشد. داده هاي به دست آمده از اين روش را براي بررسي دقت مراحل درمان شامل تعيين خروجي ماشين درمان، کنترل کيفيت سيستم طراحي درمان و صحت محاسبات و تنظيم بيمار مي توان مورد ارزيابي قرار داد.