مقاله پيشگويي تغييرات شاخص هاي چاقي با توجه به الگوهاي غذايي به کمک روش رگرسيون با رتبه بندي کاهش يافته در مطالعه آينده نگر قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: پيشگويي تغييرات شاخص هاي چاقي با توجه به الگوهاي غذايي به کمک روش رگرسيون با رتبه بندي کاهش يافته در مطالعه آينده نگر قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي غذايي
مقاله شاخص هاي تن سنجي
مقاله چاقي
مقاله Reduced Rank Regression
مقاله مطالعه آينده نگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرافت كاظم زاده رويا
جناب آقای / سرکار خانم: اقتصادي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي فراهاني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين شاخص هاي چاقي شامل نمايه توده بدن (BMI)، دور کمر (WC) و نسبت دورکمر به دور باسن  (WHR) و الگوهاي تغذيه اي حاصل از تحليل Reduced Rank Regression (RRR) در يک بررسي کوهورت ميان بزرگسالان تهراني بود.
مواد و روش ها: ۱۴۱ بزرگسال در دو فاصله زماني ۶ ساله که از نظر شاخص هاي چاقي ارزيابي شدند. دريافت هاي غذايي ابتدايي به کمک ۲ يادآمد ۲۴ ساعته خوراک ثبت شدند. با توجه به دريافت چربي، نسبت چربي با چند باند دوگانه به چربي اشباع، کلسترول، فيبر و کلسيم دريافتي، ۵ الگوي غذايي (عامل) استخراج شد. تغييرات شاخص هاي چاقي طي شش سال در پنجک هاي امتياز عوامل بررسي شد.
يافته ها: الگوي اول (سنتي) مقدار بار عاملي بالايي براي کربوهيدرات هاي تصفيه شده، غلات کامل، سبزيجات، گوشت قرمز و فرآوري شده، منابع چربي هاي اشباع و ترانس و تخم مرغ نشان داد که ارتباط مثبت با دريافت چربي، کلسترول و کلسيم وجود داشت (مقدار r به ترتيب ۰٫۴۷۸، ۰٫۶۲۶ و ۰٫۴۸۶ باp<0.001 ). تمام شاخص هاي چاقي روند افزايشي در پنجک هاي امتياز الگوي غذايي داشتند (BMI و WHR:p<0.05 وWC: p<0.001). الگوي پنجم (تخم مرغ) مقدار بار عاملي بالا براي تخم مرغ، ميان وعده هاي شور، ميوه ها و بار عاملي منفي براي گوشت قرمز و فرآوري شده، منابع چربي اشباع و ترانس، روغن گياهي و فرآورده هاي لبني داشت. اين الگو بعد از تعديل متغيرهاي مداخله گرِ بالقوه، روند افزايشي براي (p<0.001) WC و (p<0.05) WHR نشان داد. ساير الگوها روند معني داري براي شاخص هاي چاقي نشان ندادند.
نتيجه گيري: يافته هاي RRR نشان دهنده دو الگوي غالب غذايي است که مرتبط با افزايش شاخص هاي چاقي مي باشد.