مقاله پيشگويي کننده هاي رفتار ورزشي دانشجويان بر اساس مدل مراحل تغيير و تئوري خود تعيين کنندگي با استفاده از آناليز مسير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: پيشگويي کننده هاي رفتار ورزشي دانشجويان بر اساس مدل مراحل تغيير و تئوري خود تعيين کنندگي با استفاده از آناليز مسير
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان
مقاله مدل هاي روان شناختي
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربيع اله
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به رغم فوايد زياد رفتار ورزشي و سبک زندگي فعال هنوز کم تحرکي يکي از مشکلات بهداشتي جامعه است. کليد تحقيق رفتار ورزشي، شناخت متغيرهاي رواني تاثيرگذار مبتني بر مدل هاي آموزش بهداشت است. با توجه به پيچيدگي رفتار ورزشي با يک الگو نمي توان تمام عوامل موثر برآن را شناخت و از طرفي در کشور ما و بخصوص در دانشجويان نيز به آن پرداخته نشده است.
هدف: تعيين پيشگويي کنندگي سازه هاي رواني موثر بر رفتار ورزشي دانشجويان بر اساس مدل ترانس تئوريتيکال و تئوري خود تعيين کنندگي با آناليز مسير بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش مطالعه اي مقطعي بر دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان (۴۱۸ نفر) بود که در طي آن افراد پرسشنامه هاي معتبرشده سنجش سازه هاي مدل ترانس تئوريتيکال، تئوري خود تعيين کنندگي و ميزان رفتار ورزشي را تکميل کردند و داده ها با نرم افزارSPSS 16  و LISREL 8.80 و آزمون هاي همبستگي و آناليز مسير تحليل شد.
نتايج: کليه سازه هاي مدل مراحل تغيير و تئوري خود تعيين کنندگي (به جز متغير تنظيم بيروني در رفتار ورزشي) ارتباط معني داري با ميزان رفتار ورزشي داشتند. سازه فرايندهاي تغيير راهکارهاي رفتاري و خودکارآمدي در ورزش به ترتيب قدرت پيشگويي کنندگي (۰٫۴۵ و ۰٫۲۰ ضريب مسير) مراحل تغيير رفتار ورزشي را داشتند و سازه هاي خودمختاري و فرآيندهاي تغيير نيز به ترتيب بيشترين قدرت پيشگويي کنندگي (۰٫۲۸ و  0.26ضريب مسير) شاخص سطح خود تعيين کنندگي را به دست آوردند. مراحل تغيير رفتار ورزشي به عنوان ميانجي %۶۱ و شاخص سطح خود تعيين کنندگي نيز به عنوان ميانجي %۴۸ واريانس رفتار ورزشي را توجيه مي کند و %۶۰ از تغيير ميزان رفتار ورزشي توسط اين مدل برازش شده است.
نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق از کاربرد ترکيب مدل ترانس تئوريتيکال و تئوري خود تعيين کنندگي براي تغيير رفتار ورزشي در دانشجويان حمايت مي کند.