مقاله پيشگوي فضايي بيزي براي يک ميدان تصادفي گوسي با مشاهدات داراي نوفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: پيشگوي فضايي بيزي براي يک ميدان تصادفي گوسي با مشاهدات داراي نوفه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان تصادفي گوسي
مقاله پيشگويي فضايي بيزي
مقاله مشاهدات نوفه دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري خالدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيشگويي فضايي مقدار نامعلوم يک ميدان تصادفي گوسي بر اساس مشاهدات فاقد نوفه، امکان پذير مي باشد. اما در عمل بدليل خطاهاي اندازه گيري، با مواردي مواجه مي شويم که مشاهدات داراي نوفه هستند. با فرض آنکه اين نوفه ها متغيرهاي تصادفي مستقل و هم توزيع N (0, τ۲) و مستقل از ميدان تصادفي مورد نظر باشند و در صورت معلوم بودن پارامترهاي مدل، شامل پارامترهاي مربوط به ساختارهاي ميانگين و کوواريانس فضايي و τ۲، پيشگوي بهينه و ميانگين مجذور خطاي آن قابل تعيين هستند. اما اگر تعدادي از پارامترهاي مدل نامعلوم باشند، تعيين پيشگوي بهينه و ميانگين مجذور خطاي آن به روشهاي معمول امکان پذير نيست. هنگامي که مشاهدات فاقد نوفه هستند، رهيافت بيزي مي تواند در اين خصوص راه گشا باشد، لذا در اين مقاله با اتخاذ رهيافت بيزي فرض مي شود پارامترهاي مدل متغيرهايي تصادفي با توزيع پيشين سره هستند، که در اينصورت سره بودن توزيع پسين تضمين مي شود، پيشگوي بهينه و ميانگين مجذور خطاي آن تعيين خواهد شد.