مقاله پيش بيني آب گرفتگي دشت کرمانشاه با استفاده از نقشه هاي زمين ريخت شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني آب گرفتگي دشت کرمانشاه با استفاده از نقشه هاي زمين ريخت شناسي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دشت کرمانشاه
مقاله زمين ريخت شناسي
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله رودخانه قره سو
مقاله پهنه بندي
مقاله سيلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سيلاب هاي مختلف بخش هاي خاصي از دشت کرمانشاه زير آب مي رود. توپوگرافي نقش اساسي را در اين شيوه آب گرفتگي بر عهده دارد. علاوه براين که خود سيلاب ها در توليد اين توپوگرافي نقش ايفا نموده اند، به نظر مي رسد تحول ويژه اي که در اين دشت صورت گرفته است، در تشکيل توپوگرافي موثر در آب گرفتگي، نقش ايفا کرده است. در اين تحقيق بر اساس پژوهش ميداني و نرم افزار آرک جي آي اس نقشه زمين ريخت شناسي تهيه شد تا ضمن درک نقش فرآيندهاي تحول در وقوع سيل، مبنايي براي تهيه نقشه پيش بيني فراهم گردد. نتايج نشان داد که در دشت کرمانشاه پشته هاي موازي، تالاب هاي خلفي و چاک ها نقش مهمي در سيل گيري ايفا مي کنند؛ ولي رسوبگذاري که در نتيجه جريانات گلي در دوران باراني پليئستوسن رخ داده است و فرسايش آبراهه اي که بعداً آنها را به صورت پشته هايي تراش داده است، عامل مهم در توزيع آب ها در هنگام وقوع سيل هاست. بر اين اساس براي تهيه نقشه پيش بيني سيل، نخست دوره هاي برگشت سيل به کمک نرم افزار Hyfaبه دست آمد و سپس از طريق پرسشنامه نواحي تحت پوشش آب در دوره هاي مختلف استخراج گرديد. تطبيق اين نتايج با هم، در نرم افزار آرک جي آي اس نواحي سيل را در دوره هاي مختلف نشان داد. نتيجه بيان مي کرد که در دوره هاي برگشت مختلف داخل دشت و همچنين پايکوه به صورت يکنواخت زير اّب نمي روند و در حاشيه رود حريم سيل هاي مختلف به صورت ناهمگون از رود فاصله مي گيرند.