مقاله پيش بيني اثرات سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی بر خطر فرسایش بادی (مطالعه موردی: جنوب دشت ورامین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: پيش بيني اثرات سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی بر خطر فرسایش بادی (مطالعه موردی: جنوب دشت ورامین)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسایش بادی
مقاله مدل اریفر ۱
مقاله سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی
مقاله تصمیم گیری چند معیاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالدين امير
جناب آقای / سرکار خانم: اخضري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نورا نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که فرسایش بادی یکی از مهم ترین مشكلات مدیریت منابع طبیعی در جنوب دشت ورامین می باشد، از اين رو براي کنترل خطر فرسایش بادی در این منطقه سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی تدوین شده است. برای این منظور در منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل اریفر ۱ شدت خطر فرسایش بادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اجراي سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی سبب ایجاد تغییر در تیپ و تراکم پوشش گیاهی در منطقه می گردد. به این ترتیب تغيير در دو لایه اطلاعاتی از عوامل موثر در تعیین شدت خطر فرسایش بادی با استفاده از مدل اریفر ۱ در محیط ArcGIS شبيه سازي شده و سپس برای هر یک از سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی خطر فرسایش بادی پيش بيني شده است. جهت ارزیابی نتايج اجراي سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی و معرفی سناریوهای برتر مدیریتی، ملاک های اقتصادی و فیزیکی انتخاب گرديده و برای بررسی ملاک اقتصادی، نشانگرهای درآمد ناخالص و هزینه استقرار و همچنين برای بررسی ملاك فیزیکی، نشانگر جمع حاصل ضرب هاي مساحت كلاس هاي خطر فرسايش بادي در امتياز كلاس خطر نظير آن در نظر گرفته شدند. با استفاده از روش دلفی براي استخراج نظرهاي كارشناسي، وزن هر يك از نشانگرهاي مورد بررسي تعيين شده سپس با استاندارد نمودن نتايج و روش تصميم گيري چند معياره سناريوهاي برتر معرفي شده اند. در نهايت تاثير تغيير وزن نشانگرها روي نتايج حاصله نيز بررسي گرديده است. به منظور تعيين ميزان ثبات نتايج در برابر تغييرات وزن نشانگرها از آنالیز حساسیت استفاده شده است. نتایج بيانگر آن است که برای کنترل شدت فرسایش بادی در جنوب دشت ورامین، سناریوهای ۱۶، ۱۳، ۷ و ۸ به ترتیب از اولویت زیادتری برخوردار هستند.