مقاله پيش بيني افت فشار خشك كن بستر سيال سديم پربورات با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني افت فشار خشك كن بستر سيال سديم پربورات با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديناميک سيالات محاسباتي
مقاله خشك كن بستر سيال
مقاله افت فشار
مقاله سديم پربورات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني رهبر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده داخل اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از خشك كن هاي بستر سيال كه به طور معمول براي خشك كردن مواد دانه اي مورد استفاده قرار مي گيرند، روش عمده خشك كردن سديم پربورات است. شناخت هيدروديناميک سيال در داخل بستر هاي سياله مي تواند در تنظيم بهينه و نيز طراحي بسترهاي با کارايي بالا بسيار سودمند باشد. در اين پژوهش يك خشك كن بستر سيال با استفاده از روش محاسباتي حجم محدود مدل شد. در اين مدلسازي يك منبع مومنتمي شامل مقاومت گرانروي و اينرسي به منظور محاسبه افت فشار گاز كه به وسيله توزيع كننده و بستر ايجاد مي شود، در نظر گرفته شد. آزمايش هايي براي يافتن ضريب هاي ثابت معادله هاي مقاومت گرانروي و اينرسي انجام شد. نتيجه هاي حاصل از مدل سازي از جملـه توزيع سرعت و چگالي گاز در داخل بستـر مورد تجزيـه و تحليل قـرار گرفت. مقايسه افت فشار پيش بيني شده به وسيله محاسبه ها با داده هاي آزمايشگاهي نشان داد که افت فشار سامانه به ويژه در شرايطي که بستر سياله است با دقت مطلوبي پيش بيني مي شود. به طوري كه در شرايط سيالي، حداكثر خطا ۳ درصد است.