مقاله پيش بيني الگوي توزيع جمعيت علف هرز جوموشي (.Hordeum glaucum steud) با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۷۱ تا ۴۸۰ منتشر شده است.
نام: پيش بيني الگوي توزيع جمعيت علف هرز جوموشي (.Hordeum glaucum steud) با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع مکاني
مقاله درون يابي
مقاله جوموشي
مقاله شبکه عصبي
مقاله علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مكاريان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تشريح الگوهاي توزيع مکاني جمعيت علف هاي هرز با استفاده از روش هاي درون يابي و تخمين تراکم به منظور بررسي امکان کنترل متناسب با مکان آنها مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته است. اين پژوهش به منظور ارزيابي قابليت مدل شبکه عصبي پرسپترون چندلايه اي (MLPNN) در درون يابي و تخمين جمعيت گياهچه علف هرز جوموشي در نقاط نمونه برداري نشده و نيز ترسيم نقشه پراکنش آن انجام شد. داده هاي مربوط به تراکم جمعيت علف هرز جوموشي از طريق نمونه برداري از سطح يک مزرعه زعفران در خراسان جنوبي بدست آمد. براي ارزيابي قابليت شبکه عصبي MLP در درون يابي تراکم علف هرز از مقايسه آماري پارامترهايي مانند ميانگين، واريانس، توزيع آماري و نيز ضريب تبيين معادله خطي رگرسيوني بين مقادير پيش بيني شده توسط شبکه عصبي و مقادير واقعي آنها استفاده شد. نتايج نشان داد که در فاز آموزش، آزمايش و کل، به ترتيب مقادير p³۰٫۴۹، p³۰٫۱۸ و p³۰٫۲۷ بدست آمد که نشان دهنده عدم وجود تفاوت معني داري در سطح ۵ درصد بين مقادير ويژگي هاي آماري (ميانگين، واريانس و توزيع آماري) مجموعه داده هاي پيش بيني شده تراکم علف هرز و مقادير واقعي آنها بود. به عبارتي شبکه عصبي مصنوعي به خوبي توانست مدل داده هاي تراکم علف هرز را بياموزد. نتايج نشان داد که شبکه عصبي آموزش ديده، داراي قابليت بالايي در پيش بيني تراکم علف هرز در نقاط نمونه برداري نشده بود. شبکه عصبي توانست پس از درون يابي، نقشه توزيع و تراکم گياهچه هاي علف هرز جوموشي را ترسيم نمايد. نقشه حاصل از درون يابي نشان داد که علف هرز جوموشي داراي توزيع لکه اي است و لذا امکان کنترل متناسب با مکان آن در مزرعه مورد مطالعه وجود دارد.