مقاله پيش بيني بارش ساليانه بر پايه الگوهاي سينوپتيك پيوند از دور با بهره گيري از مدل هاي آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: پيش بيني بارش ساليانه بر پايه الگوهاي سينوپتيك پيوند از دور با بهره گيري از مدل هاي آماري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي سينوپتيکي
مقاله مدل رقومي ارتفاعي
مقاله سيگنال هاي هواشناسي
مقاله مدل گام به گام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح قالهري غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بايگي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نوخندان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال دستجردي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرهاي اقليمي جهان و چرخه عمومي جو تحت تاثير پديده هاي بزرگ مقياسي است که درسطح آب هاي آزاد جهان رخ مي دهد. بسياري از اين پديده ها که به سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي معروف اند، از بيش از يک قرن پيش شناخته شده بودند. سيگنال هاي نام برده به طورمعمول با بهره گيري از شاخص هايي مانند فشار و دماي سطح آب اقيانوس ها محاسبه مي شوند. به منظور بررسي امکان بهره گيري از مدل هاي آماري براي پيش بيني بارش ساليانه بر پايه الگوهاي سينوپتيکي پيوند از دور، منطقه خراسان بزرگ شامل سه استان خراسان شمالي، خراسان جنوبي و خراسان رضوي گزينش شد. پس از بررسي هاي لازم و تکميل خلاهاي آماري، شمار ۳۷ ايستگاه همديدي، اقليم شناسي و باران سنجي زير پوشش سازمان هواشناسي کشور، گزينش و آزمون همگني ران تست بر روي داده هاي بارش اين ايستگاه ها انجام شد. در مرحله پس، در محيط نرم افزار Arc GIS، دوره زماني بارش ميانگين منطقه اي به روش مدل رقومي ارتفاعي محاسبه شد. با بهره گيري از روابط همبستگي به دست آمده بين بارش ميانگين منطقه اي و سيگنال هاي هواشناسي شاخص در بازه هاي زماني مختلف، مدل هاي آماري براي پيش بيني بارش ساليانه (دسامبر تا مي) بهره گيري شده است. نتايج نشان مي دهد مدل هاي آماري مي توانند براي پيش بيني بارش به طور موفقيت آميزي بهره گيري شوند. در اين ميان، ريشه ميانگين مربعات خطا براي مدل گام به گام ورود متغيرها ۴۹ ميلي متر به دست آمد.