مقاله پيش بيني بارش پاييزه و زمستانه نيمه غربي ايران، با استفاده از SST مديترانه در فصول تابستان و پاييز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني بارش پاييزه و زمستانه نيمه غربي ايران، با استفاده از SST مديترانه در فصول تابستان و پاييز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني
مقاله غرب ايران
مقاله نوسان بارش
مقاله مديترانه
مقاله SST

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي بنفشه مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشور ما به دليل واقع شدن در همسايگي منابع رطوبتي فراوان درياي مديترانه در غرب، خليج فارس و درياي عمان مناطق رطوبتي ياد SST در جنوب، درياي خزر در شمال، درياي سياه و اقيانوس هند تاثيرپذيري نسبتا زيادي از شده دارد . لذا بررسي و مطالعه اين تاثيرها بر مقدار بارش هاي کشور، نقش اساسي در شناخت نوسان هاي بارش و پيش بيني مقادير بارش آن دارد. از آنجا که خشکسالي و سيل خسارات زيادي به جوامع و بخش هاي مختلف اقتصادي در ايران وارد مي کند، لذا پيش بيني بارش داراي نقش اساسي در مديريت بهينه منابع آب و خاک، و نيز جايگزيني مديريت ريسک به جاي مديريت بحران و توسعه پايدار کشور است. در اين پژوهش ميزان تاثير فصلي بر  دماي سطح آب درياي مديترانه(Mediterranean SST)  بر بارش هاي فصلي نيمه غربي ايران بررسي شده است. ابتدا دوره هاي گرم و سرد و پايه (شرايط معمولي دماي سطح آب مديترانه) تعريف شد و سپس ميانه آماري بارش و و در هر دوره با عناوين به ترتيبRw ،Rc ، Rb محاسبه گرديد و از مقادير نسبت هاي Rc/Rw, Rb/Rc, Rb/Rw وRw/Rc  به منظور ارزيابي ميزان تاثير اين شرايط بر بارش استفاده شد. نتايج نشان داد زماني که در فصل پاييز  MedSSTسردتر از معمول باشد، بارش زمستانه منطقه مورد مطالعه افزايش مي يابد ولي دماي گرم تر از معمول آن در فصل تابستان باعث افزايش بارش پاييزه مي شود. همچنين بين نوسانات MedSST در فصل پاييز و بارش زمستانه ايستگاه هاي مورد مطالعه، همبستگي معني دار منفي وجود دارد، ولي بين نوسانات MedSST در فصل تابستان و بارش پاييزه ايستگاه هاي مورد مطالعه همبستگي معني دار مشاهده نشد؛ اما تمايل نسبتا مشخصي بين افزايش بارش پاييزه با دماي گرم مديترانه ملاحظه ميشود.