مقاله پيش بيني بودجه يک بانک دولتي براي عرضه در بازار سرمايه با استفاده از يک مدل رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: پيش بيني بودجه يک بانک دولتي براي عرضه در بازار سرمايه با استفاده از يک مدل رياضي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه
مقاله نيرو
مقاله ضرايب اورتوتروپيک
مقاله کامپوزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تشرفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورزرندي محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه استفاده از مدلهاي رياضي درعلوم مختلف کاربردهاي فراواني پيدا کرده است. در اين مقاله بودجه ريزي يک بانک فرضي دولتي در ۴ سال متوالي جهت ورود به بازار سرمايه با يک مدل رياضي مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف: پيش بيني بودجه ريزي يک بانک دولتي براي ۴ سال متوالي با استفاده از يک مدل رياضي جهت ورود به بازار سرمايه.
روش بررسي: بودجه با يک المان فرضي از يک سازه استوانه اي کامپوزيتي که رفتار آن در دو جهت عمود بر هم متفاوت است شبيه سازي شد. چهار پارامتر خارجي نظير نرخ تورم، بودجه جاري دولت، رشد نقدينگي و GDP به عنوان نيروهايي که از خارج بر المان فرضي نيرو وارد کرده و باعث حرکت پيچشيو فشاري در نهايت انقباض سازه (بودجه) شده و پنج عامل داخلي نظير درآمدها، هزينه ها، سود و زيان، منابع و مصارف به عنوان ضرايب اورتوتروپيک داخلي شبيه سازي شدند. سپس معادلات مذکور به روش PDE با شرط مرزي که پاسخهاي مساله را ارضا کند حل شد. نتيجه حل معادلات خروجي مدل به عنوان برايند نيروي حاصل ارايه گرديد.
نتايج: نتايج حاصل از مدل نشان داد تئوري فرضي جهت تخمين بودجه بانک فرضي مناسب بوده و در جايي که بودجه ريزي حالت خطي دارد درصد خطاي مدل با عملکرد بانک ناچيز مي باشد.
نتيجه گيري: هدف از انجام اين تحقيق استفاده از يک مدل رياضي بر مبناي يک پديده فيزيکي جهت بودجه ريزي يک بانک فرضي بود.