مقاله پيش بيني تاخير قطارهاي مسافري با استفاده از شبکه هاي عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۳ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تاخير قطارهاي مسافري با استفاده از شبکه هاي عصبي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه عصبي
مقاله پيش بيني
مقاله تاخير قطار مسافري
مقاله شرکت قطارهاي مسافري رجا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يقيني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خوش رفتار محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سيدآبادي سيدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله ارايه مدلي مبتني بر شبکه هاي عصبي پيشخور با دقت بالا براي پيش بيني تاخير قطارهاي مسافري در راه آهن جمهوري اسلامي ايران است. در اين مقاله از سه روش مختلف براي ورودي شبکه هاي عصبي، شامل ورود به صورت اعداد حقيقي نرمال شده، تبديل وروديها به صورت دودويي و همچنين تبديل وروديها به رشته هاي دودويي استفاده شده است. براي يافتن ساختاري مناسب براي شبکه عصبي در مدل پيشنهادي از سه استراتژي مختلف استفاده شده است که به ترتيب استراتژي سريع، استراتژي پويا و استراتژي چندگانه نام دارند. داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل تاخير قطارهاي مسافري راه آهن جمهوري اسلامي ايران از سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ است. براي آماده سازي داده ها، جهت حذف داده هاي متناقض و داراي نويز که همواره همراه با مجموعه داده هاي دنياي واقعي است، پيش پردازش کاملي صورت گرفته است، براي پيشگيري از بيش برازش مدل با مشخصات داده هاي آموزشي، بر اساس روش اعتبارسنجي تقاطعي، داده ها به سه قسمت داده هاي آموزشي، داده هاي اعتبارسنجي و داده هاي آزمايشي تقسيم شدند. براي ارزيابي مدل پيشنهادي، نتايج حاصل از روشهاي مختلف ورود داده و استراتژي هاي يافتن ساختار مناسب شبکه، با يکديگر و همچنين با بعضي روشهاي رايج پيش بيني از قبيل درختهاي تصميم و رگرسيون لجستيک چند جمله اي مقايسه شده اند. براي مقايسه مدلهاي مختلف شبکه هاي عصبي مورد استفاده در اين مقاله زمان آموزش مدل، دقت پيش بيني بر روي داده هاي آزمايشي و اندازه شبکه در نظر گرفته شده است. براي انجام مقايسه اي دقيق ميان تمامي مدلها، نمودار زمان-دقت ترسيم شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهند مدل پيشنهادي از دقت بيشتري برخوردار است.