مقاله پيش بيني تعداد دانه در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تعداد دانه در گندم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده خشک تجمعي
مقاله تعداد دانه
مقاله ميانگين دما
مقاله نسبت فتوترمال
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامري راحله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پي بردن به تغييرات تعداد دانه در واحد سطح اثر مهمي در شناخت تشکيل عملکرد و افزايش عملکرد بالقوه دارد. در بعضي از مدل هاي شبيه سازي گندم براي پيش بيني عملکرد به پيش بيني مناسب تعداد دانه بستگي دارد. از اين رو به منظور کمي کردن رابطه بين تعداد دانه در واحد سطح با پارامترهاي تاثيرگذار (محيطي و غيرمحيطي) بر روي آن، آزمايشي به صورت تجزيه مرکب در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار در دانشکده علوم زراعي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ اجرا شد. تيمارها شامل تاريخ هاي کاشت (۲۳ آذر،۳۰ دي، اول اسفند، ۲۹ اسفند، ۲۷ فروردين) و ارقام گندم (کوهدشت، شيرودي، تجن و زاگرس) بودند. نتايج ضريب همبستگي نشان داد که رابطه تعداد دانه در واحد سطح با ميانگين دما در درجه اهميت اول قرار دارد ولي برازش مدل هاي غيرخطي بر پارامترهاي تاثيرگذار بر تعداد دانه در واحد سطح و بررسي ضريب تغييرات و  R2در مدل هاي مختلف مشخص گرديد که اثر ماده خشک ساقه در گرده افشاني بهترين برآورد را دارد که با توجه به معادله اي که از برازش به دست آمده نشان داد که تقريبا در ۷۴۷ گرم ماده خشک ساقه در متر مربع ۹۵ درصد دانه ها تشکيل مي شود.