مقاله پيش بيني تعهد سازماني و مولفه هاي آن بر اساس متغيرهاي هفده گانه فردي و سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۴۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تعهد سازماني و مولفه هاي آن بر اساس متغيرهاي هفده گانه فردي و سازماني
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد همانندسازي شده
مقاله تعهد مبادله اي
مقاله تعهد پيوستگي
مقاله مشاركت در تصميم گيري
مقاله خدمت به عموم
مقاله چشم انداز شغلي
مقاله اعتماد به سرپرست
مقاله رضايت از پرداخت
مقاله فرصت ترفيع
مقاله انگيزش دروني
مقاله كيفيت سرپرستي
مقاله ميل به ماندن
مقاله ترك خدمت
مقاله جايگزين هاي شغلي
مقاله رفتارهاي فرانقشي
مقاله اعتماد سازماني
مقاله دلبستگي شغلي
مقاله دلبستگي به كار
مقاله رضايت از سرپرست
مقاله رضايت از همكاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف پيش بيني تعهد سازماني و مولفه هاي آن (تعهد همانندسازي شده، تعهد مبادله اي و تعهد پيوستگي) از طريق متغيرهاي مشاركت در تصميم گيري، خدمت به عموم، چشم انداز شغلي، اعتماد به سرپرست، رضايت از پرداخت، فرصت ترفيع، انگيزش دروني، كيفيت سرپرستي، ميل به ماندن، ترك خدمت، جايگزين هاي شغلي، رفتارهاي فرانقشي، اعتماد سازماني، دلبستگي شغلي، دلبستگي به كار، رضايت از سرپرست و رضايت از همكاران در يك سازمان دولتي اجرا شده است. به منظور دستيابي به اهداف پژوهش ۳۱۹ زن و مرد به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش شامل مقياس تعهد سازماني بالفور و وكسلر (۱۹۹۶) و مقياس هاي هفده گانه براي سنجش متغيرهاي پيش بين بوده كه شواهد مربوط به روايي و پايايي آنها برحسب آلفاي كرونباخ بين ۴/۰ و ۸۷/۰ و برحسب بازآزمايي بين ۶۷/۰ تا ۹۱/۰ بوده است. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده ها از تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شده است. نتايج حاصل نشان داد كه طي شش گام؛ دلبستگي شغلي، مشاركت در تصميم گيري، رضايت از پرداخت، چشم انداز شغلي، فرصت ترفيع و ترك خدمت با ضريب همبستگي چندگانه ۶۸۱/۰ قادر به تبيين ۴۵ درصد از واريانس تعهد همانندسازي شده هستند. براي تعهد مبادله اي طي شش گام به ترتيب كيفيت سرپرستي، چشم انداز شغلي، دلبستگي شغلي، رضايت از پرداخت، رضايت از همكاران و ميل به ماندن با ضريب همبستگي چندگانه ۶۵۸/۰ قادر به تبيين ۴۳ درصد از واريانس تعهد مبادله اي بوده اند. براي تعهد پيوستگي طي شش گام كيفيت سرپرستي، فرصت ترفيع، مشاركت در تصميم گيري، رضايت از پرداخت، ميل به ماندن و رضايت از همكاران با ضريب همبستگي چندگانه ۷۵/۰ قادر به تبيين ۵۵ درصد از واريانس تعهد پيوستگي بوده اند. براي تعهد سازماني كلي كيفيت سرپرستي، ميل به ماندن، فرصت ترفيع، رضايت از پرداخت، چشم انداز شغلي، رضايت از همكاران، مشاركت در تصميم گيري و دلبستگي شغلي با ضريب همبستگي چندگانه ۸۱۹/۰ قادر به تبيين ۶۷ درصد از واريانس تعهد سازماني كلي بوده اند.