مقاله پيش بيني تغييرات شاخص هاي پردازش هيجاني مبتني بر شناخت واره هاي مزاحم نگراني، کمال گرايي و نوع اختلال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تغييرات شاخص هاي پردازش هيجاني مبتني بر شناخت واره هاي مزاحم نگراني، کمال گرايي و نوع اختلال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگراني
مقاله کمال گرايي
مقاله نوع اختلال
مقاله پردازش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبيرنژاد ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نصرت آباد تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر، به منظوربررسي تغييرات شاخص هاي پردازش هيجاني مبتني برشناخت واره هاي مزاحم نگراني، کمال گرايي ونوع اختلال انجام شده است.
روش: آزمودني هاي پژوهش ۴۵ نفر از بيماران مرد و زن مبتلا به اختلال وسواس وارسي، شستشو و اضطراب فراگير بودند، که در يک پژوهش شبه آزمايشي با روش نمونه گيري در دسترس، انتخاب شده بودند. پس از مصاحبه باليني و تهيه سلسله مراتب اضطراب، رويارويي انجام گرفت و در دو مرحله ميزان اضطراب و تپش قلب بيماران سنجيده شد. براي بررسي شناخت واره هاي مزاحم از پرسشنامه افکار ناکارآمد و نگراني استفاده شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون آماري رگرسيون تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که نگراني،کمال گرايي و نوع اختلال سهم قابل توجهي درپيش بيني تغييرات شاخص هاي پردازش هيجاني (ضربان قلب و تشويش) دارند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که در موقعيتهاي رويارويي، نگراني وکمال گرايي در گروههاي مورد مطالعه مانع پردازش هيجاني مي شود و ممکن است به دليل عدم وقوع پردازش هيجاني، رويارويي در بيماراني که نگراني و کمال گرايي دارند موثر واقع نشود.