مقاله پيش بيني تغييرپذيري کربن آلي خاک و تعيين اثرات متغيرهاي فيزيکي و مديريتي بر آن در يک حوضه نيمه خشک با کاربري ديم با استفاده از تکنيک هاي تحليل چندمتغيره تفکيک اعتباري (CDA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۴۵ تا ۷۶۵ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تغييرپذيري کربن آلي خاک و تعيين اثرات متغيرهاي فيزيکي و مديريتي بر آن در يک حوضه نيمه خشک با کاربري ديم با استفاده از تکنيک هاي تحليل چندمتغيره تفکيک اعتباري (CDA)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربن آلي خاک
مقاله تحليل تفکيک متعارف
مقاله تحليل تفکيک گام به گام
مقاله کلاس بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي اناري منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کربن آلي مهمترين مشخصه کيفي خاک بوده که حفاظت از آن محور اصلي کشاورزي پايدار و حفظ زيست بوم خاک است. پراکندگي کربن آلي خاک بيش از هر متغير ديگري وابسته به وضعيت مديريتي خاک مي باشد. تحقيق حاضر با هدف بررسي اثرات متغيرهاي فيزيکي و مديريتي در تغييرپذيري کربن آلي خاک و مقايسه کمي نقش اين متغيرها در توزيع کربن آلي خاک و همچنين انتخاب متغيرها بر حسب اولويت تاثيرگذاري در يک حوزه با کاربري ديم انجام شد. براي اين هدف از تکنيک آناليز چند متغيره تحليل تفکيک متعارف (CDA) به دو روش متعارف و گام به گام استفاده شد. در اين رابطه، مقادير کربن آلي خاک در نقاط نمونه برداري در چهار کلاس کيفي خيلي کم، کم، متوسط و زياد دسته بندي شد. سپس اثرات ۳۰ متغير پيش بيني کننده فيزيکي و مديريتي در پيش بيني سطوح کربن آلي خاک مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که از ميان متغيرهاي فيزيکي، فقط مدلي حاوي متغيرهاي خصوصيات خاک شامل درصد آهک، درصد اشباع، و مقادير رس، شن و درصد حجمي سنگريزه بود، توانست به شکل معني داري در پيش بيني کلاس هاي بهينه کربن آلي موفق عمل نمايد. اين در حالي است که کليه مدل هاي دربردارنده متغيرهاي پيش بيني کننده مديريتي با استفاده از اولين بردار توابع اعتباري خود در سطح معني داري  a<0.0001در پيش بيني کلاس کربن آلي موفق بودند. مدل M5 بالاترين همبستگي اعتباري را براي اولين محور خود نشان داد. همه ترکيبات متغيرهاي مدل هاي معني دار، کلاس يک و دو کربن را با دقت مطلوبي پيش بيني کرد. ولي فقط مدل M5 بالاترين توان را در تشخيص کلاس چهار يا زياد کربن آلي خاک نشان داد. در ميان متغيرهاي مديريتي، سناريوي سامانه خاک ورزي و اجزاي آن به بهترين شکلي تغييرات کربن آلي خاک را در اين حوزه با کاربري ديمزار توجيه مي نمودند. اعمال تحليل گام به گام در تحليل تشخيص، توانست اثر سامانه سنتي آيش زمستانه را در بهبود کربن آلي خاک و توجيه تغييرپذيري آن آشکار سازد.