مقاله پيش بيني خشکسالي بر اساس مدل هاي ماتريس احتمال انتقال تجربي در مناطق مختلف ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۴- بهار و تابستان ۱۳۸۵ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۹۰ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني خشکسالي بر اساس مدل هاي ماتريس احتمال انتقال تجربي در مناطق مختلف ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله ماتريس احتمال انتقال تجربي
مقاله زنجيره ماركف
مقاله لوگ نرمال
مقاله شاخص بارندگي استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درياباري سيدجمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از داده هاي بارندگي ساليانه ۵۰ (۱۹۹۵-۲۰۰۴) ساله ۲۶ ايستگاه سينوپتيک کشور، ماتريس احتمال انتقال تجربي پيش بيني خشکسالي براي مناطـق مختلف ايـران تهيه گرديد. براي تهيه ماتريس انتقال داده هاي خشکسالي ابتدا توزيع لوگ نرمال براي داده ها در گروه هاي مختلف برازش گرديد و گروه هاي متناظر با توجه به وضعيت اقليمي سال قبل براي هر ايستگاه ايجاد گرديد. سپس با محاسبه برآوردهاي حداکثر درست نمايي پارامترهايm   s واز توزيع لوگ نرمال به داده هاي خشکسالي برازش داده شد. و با استفاده از ماتريس احتمال انتقال وضعيت يك و چندمرحله اي ساختار تغيير وضعيت خشكسالي بر اساس وضعيت گذشته و فعلي منطقه مورد پيش بيني قرار گرفت که با استفاده از اين ماتريس احتمال وقوع خشکسالي با استفاده از بارندگي سال مبنا امكان پيش بيني تا ۵ سال امكان پذير خواهد بود.