مقاله پيش بيني دبي رودخانه با استفاده از روش هاي نوروفازي و مدل هاي سري هاي زماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: پيش بيني دبي رودخانه با استفاده از روش هاي نوروفازي و مدل هاي سري هاي زماني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سري هاي زماني
مقاله ANFIS
مقاله شبكه عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبيه سازي جريان رودخانه به منظور آگاهي از آورد رودخانه در دوره هاي زماني آينده از مسايل مهم و كاربردي در مديريت منابع آب مي باشد. در اين پژوهش با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي (شبكه عصبي MLP،ANFIS  با تفكيك شبكه اي و خوشه اي) و سري هاي زماني دبي ماهانه طالقانرود در محل ايستگاه گلينك در يك گام زماني آينده پيش بيني گرديد. براي مدل هاي مختلف ۲ ورودي متفاوت شامل: ۱- مقادير داده هاي دبي بدون حذف روندهاي فصلي ۲- مقادير داده دبي پس از حذف روندهاي فصلي در نظر گرفته شد. براي سري هاي زماني مدلARIMA(3،۰،۰)(۰،۱،۱)  به عنوان مدل مناسب انتخاب گرديد. در روش هاي هوش مصنوعي پس از پيش پردازش ساختار بهينه مدل با استفاده از داده هاي ورودي و خروجي و به روش سعي و خطا تعيين و سپس اقدام به پيش بيني دبي گرديد. پس از اينكه خروجي هر يك از مدل هاي تكي بدست آمد اقدام به ساخت مدل هاي تركيبي گرديد. در اين پژوهش بهترين عملكرد را مدل هاي تركيبي ۲ و ۳ داشته بعد از اين مدل ها، مدل هاي سري هاي زماني عملكرد بهتري نسبت به مدل هاي شبكه عصبي و ANFIS با تفكيك خوشه اي و شبكه اي داشته اند.