مقاله پيش بيني درصد مرگ و مير بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از ابزار APACHE-II که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۶۴ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: پيش بيني درصد مرگ و مير بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از ابزار APACHE-II
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله APACHE II؛ مرگ و مير
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سيستم طبقه بندي شدت بيماري ها با عنوان APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II)، به عنوان يک ابزار استاندارد، شاخصي براي بررسي ميزان مرگ و مير بيماران، ارزيابي کيفيت مراقبت هاي ارايه شده و شناسايي بيماران مزمن در مطالعات به کار مي رود. اين مطالعه به منظور پيش بيني درصد موارد مرگ و مير بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان کوثر قزوين با استفاده از ابزار APACHE II  انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي روي ۲۰۴ بيماري که با تشخيص هاي مختلف در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان کوثر قزوين طي سال ۱۳۸۶ بستري شده بودند؛ انجام شد. نمونه گيري به روش مبتني بر هدف صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردي و ابزار
APACHE II گردآوري شدند.
يافته ها: از ۲۰۴ بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه، ۱۴۷ نفر (۱/۷۲ درصد) زنده ماندند. ميانگين نمره APACHE II  بيماران ۳۸/۱۱ (حداقل صفر و حداکثر ۴۱) بود. ميزان پيش بيني مرگ ۲۶/۳۰ درصد بود؛ در حالي که ميزان مرگ ۹/۲۷ درصد مشاهده شد. بين نمره APACHE II و پيش بيني ميزان مرگ و مير بيماران ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05، r=0.976). ميانگين نمره APACHE II در بيماراني که زنده ماندند؛ ۹۷/۱۳ و در بيماراني فوت شد ۳۶/۲۵ به دست آمد (P<0.05، t=9.93).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که APACHE II به شکل بسيار دقيق، ميزان مرگ و مير بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه را پيش بيني کرده و همچنين در پيش بيني روند درمان بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مفيد است.