مقاله پيش بيني روند نارسايي کليه در بيماران با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: پيش بيني روند نارسايي کليه در بيماران با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع فاز
مقاله نوع
مقاله توزيع هپيو – نمايي
مقاله بقا پيوند
مقاله بيماران پيوند کليه
مقاله اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مقدم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: از نظرباليني، بيماران با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي، سير پيشرونده اي در تخريب کليه دارند و طي ۵ مرحله به رد پيوند مي رسند. پيش بيني اين روند مورد علاقه نفرولوژيست ها است. در اين مقاله اين فرآيند را با دو توزيع احتمال ارلانگ و هپيو – نمايي به عنوان توزيع هاي فاز – نوع، مطالعه کرديم.
روش کار: در يک مطالعه تک مرکزي گذشته نگر، ۲۱۴ بيمار با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي مراجعه کننده به بيمارستان امام علوم پزشکي اروميه طي سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بررسي گرديد. عملکرد کليه باشاخص GFR ارزيابي شد و برمبناي راهنماي باليني NKF  و  KCOQIطبقه بندي گرديد.
نتايج: در اين بيماران، خطر گذر از مرحله ۱ به ۲ برابر ۰٫۰۳۷۸، براي مرحله ۲ به ۳ برابر ۰٫۰۴، براي مرحله ۳ به ۴ برابر ۰٫۰۴۵۸ و مرحله ۴ به ۵ برابر ۰٫۰۵۴۱ با ازا هر ماه انتظار در آن مرحله است. ميانگن و ميانه زمان انتظار براي رد پيوند به ترتيب ۹۱٫۶۳ و ۸۴ ماه برآورد شد احتمال بقا پيوند تا ماه هاي ۱۸ ام، ۵۸ ام، ۱۱۸ ام و ۱۵۵ ام بعد از پيوند به ترتيب ۰٫۹۹، ۰٫۷۵، ۰٫۲۵ و ۰٫۱۰ است.
نتيجه گيري: يافته هاي اين روش تحليل آماري، کاملا با تئوري ها پيرفيلتراسيون در بيماران مزمن کليوي تطابق دارد و اطلاع بيشتري از فرآيند ديناميکي بيماري مي دهد که در فهم پاتولوژي بيماري و مديريت بهتر آن کمک مي کند.