مقاله پيش بيني زبري سطح در تراش كاري خشك به كمك شبكه هاي فازي – عصبي تطبيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: پيش بيني زبري سطح در تراش كاري خشك به كمك شبكه هاي فازي – عصبي تطبيقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم استنتاج فازي
مقاله عصبي تطبيقي ANFIS
مقاله زبري سطح
مقاله سيستم استنتاج فازي از نوع سوگنو
مقاله تابع عضويت
مقاله قواعد فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي نژاد رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تميمي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني زبري سطح يك پيش نياز اساسي براي ايجاد يك مركز ماشين كاري خودكار مي باشد. بهينه سازي فرآيند ماشين كاري در اين راستا از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مقاله از رهيافت تركيبي فازي – عصبي (سيستم استنتاج فازي – عصبي تطبيقي (ANFIS به منظور پيش بيني زبري سطح در تراش كاري خشك استفاده شده است. به طوري كه داده هاي حاصل از آزمايش ها به منظور ايجاد قواعد فازي و ويرايش اين قواعد به كمك شبكه هاي عصبي به كار گرفته شده است. براي اين منظور پس از ايجاد مدل پيش بيني كننده از تعدادي داده هاي آزمايش براي آزمون كارآيي مدل استفاده شده و نتايج به دست آمده از مدل پيش بيني كننده با زبري واقعي مقايسه گرديده اند. نتايج حاصل نشان مي دهند كه مدل ايجاد شده نسبت به ساير مدل هاي موجود در زمينه زبري سطح، كارآيي بهتري دارد.