مقاله پيش بيني زمان گلدهي در سوسن هيبريد رقم ”منورکا“ در پاسخ به جيبرلين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: پيش بيني زمان گلدهي در سوسن هيبريد رقم ”منورکا“ در پاسخ به جيبرلين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع تاريخ برداشت
مقاله زمان هورمون پاشي
مقاله شکوفايي
مقاله ظهور جوانه گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي ماسوله سيده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم زاده عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سميع زاده حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: صابري نجفي هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتيان بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از داده هاي حاصل از پرورش گل هاي سوسن تيمار شده با جيبرلين در سه زمان هورمون پاشي، مدل هايي براي پيش بيني توزيع تاريخ هاي برداشت گل سوسن رقم ”منورکا“ ايجاد گرديد. گياهان سوسن در مرحله ظهور جوانه گل و نيز ۱۰ و ۲۰ روز بعد از ظهور جوانه گل با هورمون جيبرلين GA4+7 در سه غلظت (۲۰۰۰، ۲۰۰ و ۲۰ ميکرو گرم در هر گياه) هورمون پاشي شدند و در هر مرحله يک دسته ۱۰ تايي از گياهان به عنوان شاهد (بدون اعمال تيمار) در نظر گرفته شد. به طور کلي در سه مدل جزيي برازش يافته در محدوده غلظت جيبرلين از مقدار صفر تا ۲۰۰۵ ميکرو گرم در هر گياه پيش بيني شد که با افزايش غلظت جيبرلين تا حدود ۷۸۰±۱۶۷٫۱۰ (ميکرو گرم در هر گياه) فاصله زماني از ظهور جوانه گل تا شکوفايي نسبت به گياهان شاهد کاهش مي يابد و پس از آن با افزايش غلظت جيبرلين تعداد روز تا گلدهي نسبت به شاهد کاهش کمتري را نشان مي دهد. در عين حال نسبت به غلظت هاي پايين تر از نقطه ”کمينه“ منحني برازش يافته ±SD) غلظت جيبرلين و روز:۷۸۰±۱۶۷٫۱۰  و۳۰٫۵۷±۱٫۴۶۱ ) افزايش در مدت زمان تا شکوفايي ديده شد. با برآورد ضريب تبيين ۲R، دقت تمامي مدل هاي بهينه ارزيابي شد. براي پيش بيني توزيع شکوفايي در جمعيت کامل گياهان، در محدوده غلظت هاي مورد آزمون جيبرلين، مدل هاي جزئي از هر يک از مراحل هورمون پاشي در يک مدل نهايي تعريف شد. مدل نهايي از برآيند مدل هاي جزئي زمان گلدهي به صورت يک تابع نمايي با ۲ Rبرابر ۰٫۸۱ برازش يافت و نشان داده شد که در پيش بيني توزيع شکوفايي جمعيت کل، مدل مناسبي مي باشد.