مقاله پيش بيني سبک هاي هويت بر اساس حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: پيش بيني سبک هاي هويت بر اساس حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاداش
مقاله تنبيه
مقاله حساسيت
مقاله سبک هاي هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاملي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه مطابق با الگوي گري (۱۹۸۷) در مورد دو نظام فعال ساز و بازدارنده رفتاري و انواع سبک هاي هويت در دانشجويان بود.
روش: روش پ‍‍ژوهش از نوع همبستگي و روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بود که ۱۸۸ نفر (۸۲ دختر و ۱۰۶ پسر) دانشجوي دوره کارشناسي از سه دانشکده دانشگاه آزاد شهرستان کازرون به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه تروبيا، آويلا، مولتو و کاسراس (۲۰۰۱) و مقياس سبک هاي هويت وايت، وامپلر و وين (۱۹۹۸) بود. روابط بين متغيرها به ترتيب با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي به شيوه سلسله مراتبي تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه مي تواند ۱۳ درصد واريانس سبک هويت اطلاعاتي و ۱۱ درصد واريانس سبک هويت هنجاري را تبيين کند. اين در حالي بود که تنها، حساسيت نسبت به تنبيه قادر به پيش بيني سبک هويت سردرگم-اجتنابي آن هم به ميزان ۱۴ درصد بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش و پژوهش هاي گذشته استفاده از حساسيت نسبت به پاداش براي شکل دهي هويت، مناسب ترين روش به نظر مي رسد. همچنين، استفاده از حساسيت نسبت به تنبيه براي شکل-دهي هويت علاوه بر اثرات مثبت مي تواند به اثرات منفي و ايجاد سبک هويتي سردرگم-اجتنابي منجر شود.