مقاله پيش بيني سرمايه اجتماعي دانشجويان بر اساس متغيرهاي زمينه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: پيش بيني سرمايه اجتماعي دانشجويان بر اساس متغيرهاي زمينه اي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد تعميم يافته
مقاله اعتماد نهادي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله متغير هاي زمينه اي
مقاله مشاركت رسمي – مدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده زليخا
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر پيش بيني سرمايه اجتماعي دانشجويان بر اساس متغيرهاي زمينه اي بود. چهارچوب نظري بر اساس نظريه هاي پاتنام، کلمن، بورديو، فيلد و فوکوياما انتخاب شد. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع مطالعات همبستگي بود. نمونه آماري شامل ۴۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه ۱۱ بود که به روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش، پرسشنامه سرمايه اجتماعي و پرسشنامه محقق ساخته بود. يافته ها با استفاده از تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که بسياري از متغيرهاي زمينه اي قادر به پيش بيني مولفه هاي سرمايه اجتماعي (اعتماد تعميم يافته، مشاركت رسمي – مدني، مشاركت مذهبي، هنجار معامله متقابل، پيوند دوستي – همسايگي، پيوند دوستي خانوادگي و اعتماد نهادي) مي‌باشند. تحليل رگرسيون گام به گام براي تبيين مولفه هاي سرمايه اجتماعي توسط متغيرهاي زمينه اي بيانگر اين بود كه ميزان اعتماد نهادي زنان بالاتر از مردان است. اشتغال فقط توانست مشارکت رسمي – مدني را پيش بيني کند. ميزان مشارکت رسمي – مدني دانشجويان کارشناسي بالاتر از کارداني بود. رشته تحصيلي در حالت کلي سرمايه اجتماعي را پيش بيني مي کند. بين رشته هاي تحصيلي در همه مولفه‌ها بغير از اعتماد نهادي تفاوت معني دار است. ميزان اعتماد تعميم يافته و مشارکت رسمي- مدني افراد متاهل بيشتر از افراد مجرد مي باشد.