مقاله پيش بيني ضريب انتشار طولي در رودخانه هاي طبيعي با مدل توسعه يافته شبکه عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: پيش بيني ضريب انتشار طولي در رودخانه هاي طبيعي با مدل توسعه يافته شبکه عصبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب انتشار طولي
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله توابع آموزش شبه- نيوتني
مقاله پيش بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله پيش بيني ضريب انتشار طولي در رودخانه هاي طبيعي با استفاده از مدل توسعه داده شده شبکه عصبي مصنوعي بر مبناي توابع آموزش شبه- نيوتني بود. به اين منظور از اطلاعات هيدروليکي و هندسه جريان استفاده گرديد. مجموع کل اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق، ۱۰۰ سري داده بود كه به سه دسته آموزش، دسته نظارت بر آموزش و دسته آزمايش تقسيم شد. در اين تحقيق، ابتدا با ديدي انتقادي به مرور برخي از مهم ترين تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه پرداخته شد که نتيجه آن نمايان ساختن اشکالات موجود در برخي از اين مطالعات بود. در گام بعدي به منظور ارايه مدلي که قادر به مدل سازي ضريب انتشار طولي در رودخانه هاي طبيعي باشد، رويکردي جديد از شبکه عصبي بر مبناي توابع آموزش شبه- نيوتني که کمتر مورد توجه محققان بوده، معرفي شد. در نهايت نيز با بررسي نقش اين دسته از توابع آموزش بر عملکرد شبکه، بهترين ساختار شبکه براي اين منظور پيشنهاد گرديد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق بيانگر دقت قابل قبول مدل پيشنهادي بود به طوري که مقادير ضريب تعيين و ميانگين قدرمطلق خطا براي مرحله آزمايش به ترتيب معادل ۰٫۸۵ و ۵۳ بود.