مقاله پيش بيني عدد لوژن به كمك شبكه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با روش هاي آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۵۱۳ تا ۵۲۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني عدد لوژن به كمك شبكه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با روش هاي آماري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه عصبي پرسپترون چندلايه
مقاله لوژن
مقاله ويژگي ناپيوستگي ها
مقاله رگرسيون چندمتغيره
مقاله ساختگاه سد شور
مقاله جيرفت
مقاله پيش بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي مقدم سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: خامه چيان ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: امين ناصري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد ويژگي هاي هيدروژئولوژيكي توده سنگ و پيش بيني ميزان جريان آب از بحث هاي حياتي و جدي در مهندسي سنگ به شمار مي رود. از آن جا كه در توده سنگ هاي درز و شكاف دار ناپيوستگي ها مسيرهاي اصلي جريان آب را به وجود مي آورند، مشخصات آن ها تاثير چشم گيري بر آب گذري خواهد داشت. با وجود تحقيقات فراوان هنوز روش مناسبي كه رابطه مشخصي بين همه پارامترها و ميزان آب گذري برقرار كند وجود ندارد. امروزه شبكه هاي عصبي ابزار قدرتمندي براي حل مسائل پيچيده از قبيل پيش بيني، تشخيص الگو و طبقه بندي انواع متغيرها هستند. در اين تحقيق به كمك نوعي شبكه عصبي مصنوعي، رفتار و مقدار آب گذري توده سنگ هاي گرانوديوريتي ساختگاه سد شور – جيرفت از روي برخي وي‍ژگي ناپيوستگي ها از جمله شاخص كيفي سنگ، فراواني درزه ها، بازشدگي، چگالي وزني درزه، زون هاي خرد شده و عمق پيش بيني شده است. رابطه اين پارامترها با آب گذري با روش آماري رگرسيون چند متغيره نيز بررسي شده است. داده هاي به كار رفته در آموزش و آزمايش اين شبكه عصبي شامل نتايج مربوط به ۳۰۴ آزمايش لوژن در توده سنگ هاي گرانوديوريتي ساخت گاه سد شور – جيرفت است. شبكه عصبي پرسپترون چندلايه با قاعده پس انتشار خطا با الگوريتم آموزش Levenberg-Marquardt در اين تحقيق استفاده شده است. اين بررسي هاي نشان مي دهد كه شبكه عصبي مصنوعي از توانايي فراواني در حل چنين مسايلي برخوردار است.