مقاله پيش بيني عرض مزيوديستال دندان هاي كانين و پرمولر نروييده در جمعيت جنوب ايران با ارايه معادلات رگرسيون جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۷۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: پيش بيني عرض مزيوديستال دندان هاي كانين و پرمولر نروييده در جمعيت جنوب ايران با ارايه معادلات رگرسيون جديد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز دوران دنداني مختلط
مقاله معادله رگرسيون
مقاله عرض مزيوديستالي دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: رويين پيکر سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: داوري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: امامي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف نجفي هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آنجايي که اندازه دندان ها در ارتباط با نژاد مي باشد، به نظر مي رسد اطلاعات آماري اندازه دندان هاي جامعه اي که در آن درمان هاي ارتودنسي صورت مي گيرد اهميت بسياري دارد. هدف از اين مطالعه دستيابي به ارتباط بين عرض مزيوديستال ۴ دندان اينسايزور و مولار اول دايمي و دندان هاي کانين و پرمولارهاي نروييده در دو فک و ارايه معادلاتي جهت پيشگويي عرض کانين و پرمولارهاي نروييده بود.
روش بررسي: مطالعه مقطعي حاضر بر روي ۷۱۵ کست مطالعه قبل از درمان (۵۲۶ زن و ۱۸۹ مرد) بيماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسي دانشکده دندانپزشکي شيراز و مطب خصوصي ارتودنتيست ها صورت گرفت. بزرگترين عرض مزيوديستال تمامي دندان ها با کوليس ديجيتال با دقت ۰٫۰۱mm اندازه گيري گرديد و سپس تمامي داده ها توسط نرم افزار SPSS و تست هاي آماري Pearson Correlation، Independent T-test،Paired samples T- test  و Multiple linear regression مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تخمين هاي به دست آمده از معادلات پيشنهادي تاناکا-جانسون (P=0.0001) و جدول مايرز (P=0.05) با مجموع عرض مزيوديستال دنداني در جمعيت جنوب ايران تفاوت معني داري نشان داد. در نتيجه معادلات رگرسيون جديدي به تفکيک جنس و فک بر اساس عرض دندان هاي اينسايزور و مولارهاي اول هر دو فک ارايه گرديد. از ميان معادلات رگرسيون پيشنهادي بيشترين ضريب تعيين (r2) متعلق به معادله ۱۲ متغيره است که عرض مزيوديستال کانين و پرمولارهاي نروييده فک بالا و پايين را بر اساس عرض مزيوديستال تمامي دندان هاي اينسايزور و مولارهاي اول هر ۲ فک پيشگويي مي کند. معادله رگرسيون پيشنهادي بر اساس مجموع عرض مزيوديستال تمامي دندان هاي اينسايزور و مولار اول هر دو فک جهت تخمين کانين و پرمولارهاي نروييده فک بالا  Y=0.177x±۴٫۲۲۷و جهت تخمين کانين و پرمولارهاي نروييده فک پايين Y=0.188x±۲٫۷۳۰ بود که نسبت به معادلات به دست آمده بر اساس دندان هاي ثنايا و مولر اول يک فک و دندان هاي ثنايا به تنهايي، از ضريب بالاتري براي پيشگويي دندان هاي رويش نيافته برخوردار بود.
نتيجه گيري: تخمين تاناکا- جانسون و جدول پيشنهادي مايرز در جمعيت جنوب ايران Overestimate است. به اين علت معادلات رگرسيون جديدي بر اساس سايز دندان هاي ثنايا به تنهايي و دندان هاي مولر اول و ثنايا با هم به منظور افزايش دقت در آناليز فضا در هر ۲ فک پيشنهاد مي گردد.