مقاله پيش بيني عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه هاي اهواز بر اساس بهره هوشي، سوابق تحصيلي و متغيرهاي جمعيت شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: پيش بيني عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه هاي اهواز بر اساس بهره هوشي، سوابق تحصيلي و متغيرهاي جمعيت شناختي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله بهره هوشي
مقاله سوابق تحصيلي
مقاله متغيرهاي جمعيت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارپور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور پيش بيني عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه هاي اهواز بر اساس بهره هوشي، سوابق تحصيلي و متغيرهاي جمعيت شناختي از جامعه دانشگاه هاي شهر اهواز، به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي، پنج دانشگاه انتخاب سپس از دانشگاه هاي انتخاب شده، در کل ۹۲۸ نفر انتخاب گرديد و با استفاده از آزمون هوشي ريون و پرسشنامه محقق ساخته متغيرهاي جمعيت شناختي، داده هاي لازم جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج رگرسيون چند متغيره به روش قدم به قدم نشان داد که متغيرهاي معدل ديپلم و رتبه در کنکور ورودي دانشگاه به ترتيب بهترين پيش بيني کننده هاي معنادار براي معدل دانشگاه بودند ولي متغيرهاي جنسيت، بومي / غير بومي بودن، وضعيت تاهل، خوابگاهي / غير خوابگاهي بودن، وضعيت اشتغال، ميزان درآمد در ماه، و بهره هوشي، با معدل دانشجويان رابطه معني داري را نشان ندادند.