مقاله پيش بيني عملکرد گندم ديم در استان خراسان با استفاده از داده هاي بارندگي و خاک با به کارگيري انواع مدلهاي رگرسيوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: پيش بيني عملکرد گندم ديم در استان خراسان با استفاده از داده هاي بارندگي و خاک با به کارگيري انواع مدلهاي رگرسيوني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني عملکرد
مقاله رگرسيون چند گانه خطي
مقاله گندم ديم
مقاله آب قابل دسترس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد گندم ديم، به علت وابستگي به عوامل اقليمي، نوسانات زيادي نشان مي دهد. از آنجايي که گندم نقش اساسي را در امنيت غذايي کشور ايفا مي کند، تخمين پيش از موعد ميزان عملکرد گندم، کمک موثري در تصميم گيريهاي کلان خواهد بود. در مطالعه اي امکان پيش بيني عملکرد گندم ديم در استان خراسان به وسيله داده هاي بارندگي و خاکشناسي و با استفاده از مدل تجربي رگرسيوني مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور اطلاعات عملکرد گندم ديم مناطق عمده ديمکاري در استان خراسان (بجنورد، شيروان، فاروج، اسفراين، قوچان، درگز، مانه – سملقان و راز – جرگلان) در طي سالهاي ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۳ از سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان دريافت شد. از آمار بارندگي به صورت ساليانه (از مهر تا مهر)، ماهيانه فصل رشد گياه ( بارندگي ماهيانه از آبان تا خرداد) و مجموع بارندگي در فصل رشد گندم (مجموع بارندگي ۸ ماهه از آبان تا خرداد) استفاده گرديد. براي تعيين بافت خاک، از خاک مزارع ديم در مناطق ياد شده ۵۹ نمونه برداشت گرديد. براي محاسبه مقدار رطوبت خاک در نقاط ظرفيت زراعي و پژمردگي دایم از توابع انتقالي استاندارد استفاده گرديد. مقدار آب در دسترس خاک از تفاضل مقدار آب در نقطه ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي دایم به دست آمد. نتايج بررسي ۱۰ مدل مختلف رگرسيوني بدست آمده نشان داد که بارندگي در ماههاي فروردين، خرداد، آبان و اسفند، مقدار رطوبت خاک در نقاط FC و PWP و درصد رس خاک مهمترين متغيرهاي تعيين کننده عملکرد گندم ديم بودند. بهترين معادلات بدست آمده بر اساس مقدار شاخصهاي آماري عبارت بودند از ۱- مدل رگرسيوني مبتني بر بارندگي ماههاي فروردين، خرداد، آبان، ميزان رطوبت در نقطه  FC و pwp (RMSE=27.3، R2=0.78) و ۲- مدل رگرسيوني پيش بيني عملکرد بر اساس مجموع بارندگي در فصل رشد گندم، درصد رس خاک و ميزان رطوبت در نقطه FC و PWP (RMSE=33.9، R2=0.71) در اين مطالعه مشخص شد که در صورت نياز، مي توان عملکرد گندم ديم را تنها بر اساس مقادير بارندگي در ماههاي فروردين و آبان نيز با دقت قابل قبولي تخمين زد.