مقاله پيش بيني فرار دختران با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: پيش بيني فرار دختران با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصيت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران فراري
مقاله شخصيت
مقاله پيش بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فريده السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مقدم نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف پيش بيني فرار دختران با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصيت انجام شد.
روش: در اين پژوهش پس رويدادي، ۳۷ نفر از دختران فراري كه در مدت اجراي پژوهش توسط سازمان هاي مرتبط دستگير و يا نگهداري مي شدند، از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. با توجه به ميانگين سني دختران فراري، تعداد ۳۷ نفر از دختران مجرد ساكن يكي از محلات شهر شيراز كه از نظر وضعيت اجتماعي – اقتصادي جزء مناطق متوسط رو به پايين محسوب مي گرديد، به عنوان گروه همتا انتخاب شدند. پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصيت به همراه برخي پرسش ها جهت سنجش متغيرهاي جمعيت شناختي بر روي آزمودني ها اجرا گرديد.
يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون لجستيك سلسله مراتبي حاكي از آن بود كه از بين ويژگي هاي شخصيتي تنها بعد روان نژندي قادر به پيش بيني فرار دختران بود. با افزايش ميزان روان نژندي، احتمال فرار دختران افزايش مي يافت. افزون بر اين، تعامل منزلت شغلي پدر و وظيفه مداري دختران معني دار بود (P<0.05)؛ به عبارت ديگر با افزايش وظيفه مداري، در سطوح بالاي منزلت شغلي پدر، احتمال فرار دختران كاهش مي يافت؛ در حالي كه رابطه بعد وظيفه مداري با كاهش فرار دختران در سطوح پايين منزلت شغلي ناچيز بود.
نتيجه گيري: پنج عامل بزرگ شخصيت پيش بيني كننده قدرتمندي براي فرار دختران نيست. به نظر مي رسد استفاده از پرسش نامه هاي شخصيتي اختصاصي تر و توجه به تعامل ويژگي هاي شخصيتي و عوامل محيطي، امكان پيش بيني فرار دختران را بر اساس ويژگي هاي شخصيتي افزايش دهد. هم چنين به نظر مي رسد عوامل فردي، در طبقات اجتماعي – اقتصادي بالا در مقايسه با طبقات اجتماعي اقتصادي پايين بر فرار دختران موثرتر است.