مقاله پيش بيني قيمت محصولات كشاورزي مطالعه موردي پنبه و برنج و زعفران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۴۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: پيش بيني قيمت محصولات كشاورزي مطالعه موردي پنبه و برنج و زعفران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني
مقاله قيمت
مقاله پنبه
مقاله برنج
مقاله زعفران
مقاله ARIMA
مقاله هارمونيك
مقاله تعديل نمايي
مقاله ARCH
مقاله شبكه عصبي مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده زكريا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ولي اركيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف پيش بيني قيمت اسمي و واقعي محصولات كشاورزي شامل پنبه و زعفران و برنج براي دوره ۱۳۵۰-۸۴ صورت گرفت. پس از بررسي ايستايي سريها، تصادفي بودن متغيرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتريك والد – ولفويتز و پارامتريك دوربين – واتسون بررسي شد. بر اساس نتايج اين آزمونها، تمامي سري هاي قيمت اسمي محصولات ياد شده و همچنين سري قيمت واقعي پنبه به عنوان سري هاي غيرتصادفي و قابل پيش بيني ارزيابي شدند. الگوهاي مورد استفاده براي پيش بيني شامل ARIMA، تعديل نمايي يگانه، تعديل نمايي، دوگانه، هارموني، ARCH و الگوي شبكه عصبي مصنوعي است. بر اساس معيار كمترين خطاي پيش بيني، الگوي ARIMA سري هاي قيمت اسمي برنج و زعفران را بهتر از ساير روشها پيش بيني كرد. بهترين پيش بيني براي سري هاي قيمت اسمي و واقعي پنبه نيز به ترتيب با استفاده از الگوهاي شبكه عصبي مصنوعي و هارمونيك به دست آمد. مقادير خطاي پيش بيني حداقل براي هر يك از سري هاي اسمي قيمت پنبه، برنج و زعفران و همچنين قيمت واقعي پنبه به ترتيب برابر با ۳۰٫۰۸، ۱۱٫۱۴، ۴٫۴۶ و ۱۴٫۷۸ درصد محاسبه شد.