مقاله پيش بيني كننده هاي جمعيت شناختي و روان شناختي استفاده مرضي از دارو و مواد در جانبازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني كننده هاي جمعيت شناختي و روان شناختي استفاده مرضي از دارو و مواد در جانبازان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانباز
مقاله استفاده مرضي از دارو و مواد
مقاله عوامل جمعيت شناختي
مقاله عوامل روان شناختي
مقاله اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اين مطالعه با هدف برآورد پيش بيني كننده هاي جمعيت شناختي و روان شناختي استفاده مرضي از دارو و مواد در جانبازان انجام شد.
روش ها: اين مطالعه همبستگي در جمعيت جانبازان در سال ۱۳۸۶ انجام شد. ۴۵۲ جانباز با آسيب ۲۵ تا %۷۰ به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نظام دار انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از آزمون سرندگري استفاده مرضي از دارو و مواد، نشانگر شدت اعتياد، پرسش نامه شيوه هاي مقابله اي شيير و كارور (شكل كوتاه)، مقياس افكار خودكار، مقياس نشانه هاي اختلال تنيدگي پس آسيبي، فهرست نشانه هاي تنيدگي مزمن و پرسش نامه كامل جمعيت شناختي متغيرهاي مربوطه استفاده شد. داده ها با استفاده از SPSS 11 و همبستگي پيرسون، همبستگي پاره اي و نيز تحليل رگرسيون چندمتغيري خطي به روش گام به گام، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: استفاده مرضي از دارو و مواد با كنترل اثر متغيرهاي جمعيت شناختي، اعتياد، گوشه گيري رفتاري، افكار خودكار، شدت اعتياد، نشانه هاي تنيدگي مزمن و PTSD همبستگي نشان داد، ولي با بهزيستي رواني رابطه اي نشان نداد. تحليل رگرسيون با حضور همه متغيرهاي جمعيت شناختي و روان شناختي نشان داد كه پناه بردن به دارو و مواد در برابر تنيدگي ها، اعتياد به سيگار و قليان، سابقه ترك، افكار خودكار، نارضايتي از تندرستي، مدت جانبازي، ساعات حضور در منزل و احساس عضويت گروهي مجموعا %۶۲ از پراكنش اعتياد را تبيين كردند.
نتيجه گيري: استفاده مرضي از دارو و مواد با اختلال تنيدگي پس آسيبي، افكار خودكار، شدت اعتياد، بهزيستي رواني، راه هاي مقابله اي نارسا و نشانه هاي تنيدگي مزمن همبسته است.