مقاله پيش بيني كننده هاي روان شناختي رضايت از زندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني كننده هاي روان شناختي رضايت از زندگي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از زندگي
مقاله سلامت رواني
مقاله سبکهاي مقابله با تنيدگي
مقاله بازخوردهاي مذهبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز امير
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش رابطه بين سلامت رواني (نشانه هاي بدني، اضطراب و بيخوابي، افسردگي و نارساکنش وري اجتماعي)، سبکهاي مقابله با تنيدگي (مسئله محور، اجتنابي و هيجان محور) و بازخوردهاي مذهبي (اعتقاد به اصول دين، دوستي و بندگي خدا و عمل به مناسک مذهبي) و رضايت از زندگي را بررسي کرد. با يک انتخاب تصادفي۱۲۰ نفر (۵۵ مرد با ميانگين سني ۳۰ سال و ۶۵ زن با ميانگين سني ۲۷ سال) از مردم شهر اصفهان به پرسشنامه هاي سلامت عمومي (گلدبرگ و هيلير، ۱۹۷۹)، مقابله با موقعيتهاي تنيدگي زا (پارکر و اندلر، ۱۹۹۰)، بازخوردهاي مذهبي (کشاورز، مهرابي و سلطاني زاده، ۱۳۸۷) و مقياس رضايت از زندگي (دينر، امونس، لارسن و گريفين، ۱۹۸۵) پاسخ دادند. نتايج نشان دادند كه رضايت از زندگي الف) همبستگي منفي معنادار با نشانه هاي بدني، اضطراب و بيخوابي و سبک مقابله هيجان محور و ب) همبستگي مثبت معنادار با باور به اصول دين، انجام مناسک مذهبي، دوستي و بنـدگي خدا و سبک مقابله مسئله محور داشت. تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه ۴۵ درصد از واريانس رضايت از زنـدگي را نشانه هاي افسردگي (۲۵ درصد)، دوستي و بندگي خدا (۸ درصد)، سبك مقابله هيجان محور (۷ درصد)، مقابله اجتنابي (۳ درصد) و نارساکنش وري اجتماعي (۲ درصد) تبيين مي كنند. نقش سلامت رواني، سبکهاي مقابله و بازخوردهاي مذهبي در رضايت از زندگي بحث شد.