مقاله پيش بيني لايه بندي حرارتي سد در دست احداث بختياري با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني لايه بندي حرارتي سد در دست احداث بختياري با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد بختياري،لايه بندي حرارتي
مقاله شبيه سازي
مقاله CE-QUAL-W2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظريها مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: دانايي عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايزددوستدار اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير و در شروع قرن جديد يکي از نگراني هاي مردم ساکن کره زمين و خصوصا کشورهاي واقع در مناطق خشک از جمله کشور ما مساله آب است به گونه اي که دسترسي به آب با کميت و کيفيت مناسب به يک چالش مهم تبديل شده است. آب خروجي مخازن سدها نسبت به آب ورودي آنها به دليل افزايش زمان ماند آب و ايجاد پديده لايه بندي تغيير كيفيت مي دهند. خصوصيات دمايي و پايداري آب مخازن سدها را مي توان با استفاده از مدل هاي رياضي پيش بيني كرد و در صورت پيش بيني مشکلات زيست محيطي، مي توان از طرق مختلف براي تخفيف و تسکين آن، راه درماني را در پيش گرفت. در اين مقاله رژيم حرارتي مخزن سد در دست احداث بختياري با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 بررسي شده است. داده هاي ژرف شناسي مخزن سد، اطلاعات هواشناسي و هيدرولوژي مربوط به مخزن سد بختياري تهيه شد. بر اساس تغييرات احتمالي در جريان آبدهي رودخانه سه سناريو براي سال هاي خشک، نرمال و تر تعريف شد. نتايج سال خشک نشان دهنده لايه بندي از اواخر فروردين تا اواخر شهريور بوده، اما نتايج سال نرمال نشان دهنده يک لايه بندي هفت ماهه از اواخر ارديبهشت تا اواخر آذر است در سال تر، به جز لايه هاي سطحي که تابع تغييرات ماهانه دما هستند، دماي لايه هاي مياني بيشتر تابع دماي آب ورودي بوده و مخزن به دليل عدم تشابه کارکرد با سال هاي خشک و نرمال، تغييرات لايه بندي پيش بيني شده را تجربه نمي کند. در کليه سناريو ها يک لايه راکد در زير تراز آبگير مشاهده مي شود. هر چه تاثير وجود سد روي رژيم آبي بيشتر باشد (سال خشک)، امكان نزديکي شرايط به وضعيت درياچه اي بيشتر است. اما با کاهش آثار سد روي رژيم جريان(سال مرطوب)، کيفيت آب خروجي از کليه جهات بيشتر تحت تاثير رژيم ورودي قرار مي گيرد.