مقاله پيش بيني مرگ و مير اطفال در بخش مراقبت هاي ويژه اطفال بيمارستان کودکان بهرامي با استفاده از شاخص PIM2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۸۸ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: پيش بيني مرگ و مير اطفال در بخش مراقبت هاي ويژه اطفال بيمارستان کودکان بهرامي با استفاده از شاخص PIM2
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عاقبت بيماري
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه
مقاله پيش بيني مرگ
مقاله شدت بيماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر موسي
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال خواه عسگر
جناب آقای / سرکار خانم: چمن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي بهداد
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه، ارزيابي عاقبت بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اطفال (PICU) ياPediatric Intensive Care Unit  بيمارستان کودکان بهرامي با استفاده از شاخص (Pediatric index of mortality-2) PIM-2 بود.
روش ها: اين مطالعه به صورت هم گروهي در بخش مراقبت هاي ويژه اطفال بيمارستان کودکان بهرامي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد. تمامي بيماران بستري شده در اين بخش از ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ لغايت آبان ماه ۱۳۸۷ به طور متوالي در طرح شرکت داده شدند. داده هاي متغيرهاي مورد نظر در موقع ورود بيماران به بخش در پرسش نامه ثبت گرديد. با استفاده از آناليز رگرسيون لجستيک و فرمول محاسبه PIM2  ميزان پيش بيني شده احتمال مرگ با وقوع مرگ بيماران مقايسه شد. آناليز ROC curve انجام و Standardized mortality ratio محاسبه شد. براي بررسي برازندگي مدل PIM2 از آزمون Hosmer and Lemeshow  استفاده گرديد.
يافته ها: در مجموع ۲۴۰ بيمار با متوسط سني ۴۲۷/۳۱ و انحراف معيار ۷۹۷۸/۴۲ ماه بررسي شدند. ۱۵۰ بيمار (۵/۶۲ درصد) پسر و ۹۰ بيمار (۳۷٫۵ درصد) دختر بودند. برازندگي مدل PIM2 مناسب بود (P=0.741) سطح زير منحني با فاصله اطمينان ۹۵ درصد برابر با ۷۹۵/۰ (۸۷۵/۰-۷۱۵/۰) بود. Standardized mortality ratio با فاصله اطمينان ۹۵ درصد برابر با ۸/۱ (۴۶۵/۲-۲۸/۱) به دست آمد.
نتيجه گيري: شاخص PIM2 روش به نسبت مناسبي جهت تخمين احتمال مرگ بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اطفال است.