مقاله پيش بيني نرخ ارز با مدل هاي عصبي – فازي ANFIS، شبکه عصبي – خودرگرسيوني NNARX و خودرگرسيوني ARIMA در اقتصاد ايران (۸۷-۱۳۸۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش و توسعه از صفحه ۱۷۶ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني نرخ ارز با مدل هاي عصبي – فازي ANFIS، شبکه عصبي – خودرگرسيوني NNARX و خودرگرسيوني ARIMA در اقتصاد ايران (۸۷-۱۳۸۱)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله پيش بيني
مقاله ARIMA
مقاله NNARX
مقاله ANFIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بافنده ايمان دوست صادق
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي فرد سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست گذاران پولي به منظور جلوگيري از زيان هاي ناشي از تغييرات از هم گسيخته نرخ ارز، همواره درصدد يافتن روشي مناسب براي پيش بيني نرخ ارز بوده اند. ليکن ويژگي هاي چند بعدي نرخ ارز باعث رفتار پيچيده و غيرخطي آن شده و مدل هاي غيرخطي از عمل کرد بهتري در پيش بيني آن برخوردار مي باشند. لذا، در اين مطالعه کارايي مدل هاي غيرخطي ANFIS و NNARX و مدل خطي ARIMA در پيش بيني برابري نرخ ارز ريال/دلار آمريکا و ريال/يورو براي ۲، ۴ و ۸ روز آتي با استفاده از مهمترين معيارهاي ارزيابي کارايي مدل ها و داده هاي روزانه مربوط به دوره ۱/۹/۱۳۸۷-۱/۱/۱۳۸۱ مقايسه شد. نتايج نشان داد که مدل هاي ANFIS و NNARX در مقايسه با مدل ARIMA و مدل ANFIS در مقايسه با مدل NNARX در همه افق هاي مورد نظر، از کارايي بيشتري در پيش بيني نرخ ارز ريال/دلار آمريکا و ريال/يورو برخوردار مي باشد.