مقاله پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با رگرسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با رگرسيون
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه عصبي
مقاله رگرسيون
مقاله هزينه تعمير و نگهداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عجب شيرچي اسكويي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورفرد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف هر شرکت زراعي، رسيدن به بيشترين سود مي باشد. يکي از عوامل موثر در دست يابي به اين هدف، مديريت جايگزيني ماشين هاي مختلف به ويژه تراکتور است. بنابراين بايد بتوان هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتور را با دقت بسيار بالاي پيش بيني کرد. هدف از اين تحقيق پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري تراکتور با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و روش رگرسيون و مقايسه عملکرد اين دو تکنيک مي باشد. در اين مطالعه از داده هاي واقعي ۶۰ تراکتور دو چرخ محرک موجود در کشت و صنعت آستان قدس رضوي در اين مطالعه استفاده شده است. تحليل رگرسيوني مجموعه داده ها در فاز آموزش انجام، و مدل هاي پلي نوميان درجه دوم، درجه سوم و مدل هاي توان ارزيابي شدند، كه پلي نوميان درجه سوم بر اساس معني داري ضرايب رگرسيون و ضريب تبيين به عنوان شكل تابعي انتخاب گرديد. همچنين شبكه عصبي توسط الگوريتم يادگيري پس از انتشار با ضريب ممنتوم و تعداد گره ها در لايه مخفي متاثر از دقت پيش بيني هزينه است. در اين بررسي مدل بهينه شبكه عصبي با ده نرون در لايه مخفي پيدا شد. به ترتيب مقادير بهينه براي آهنگ يادگيري و ضريب ۷/۰ و ۸/۰ مي باشند. عملكرد مدل شبكه عصبي و مدل رگرسيوني توسط مجموعه داده ها در فاز تست ارزيابي شدند. مدل بهينه شبكه عصبي قادر به پيش بيني مقادير هزينه هاي تراكتور در فاز تست به ترتيب با متوسط قدرمطق درصد خطا و ريشه متوسط مربعات خطاي كمتر از ۸۲/۲ درصد و ۵۲/۰ در مقابل ۵/۹ درصد و ۳۹/۱ براي مدل رگرسيوني بود.