مقاله پيش بيني هوش هيجاني دانشجويان بر اساس متغيرهاي دموگرافيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: پيش بيني هوش هيجاني دانشجويان بر اساس متغيرهاي دموگرافيک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله متغيرهاي دموگرافيک
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده زليخا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، پيش بيني هوش هيجاني دانشجويان بر اساس متغيرهاي دموگرافيک بود. بدين منظور ۴۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه ۱۱ به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. يافته ها، بيانگر اين بود که متغيرهاي دموگرافيک، قادر به پيش بيني مولفه هاي هوش هيجاني (خودانگيزي، خودآگاهي، خودکنترلي، هشياري اجتماعي و مهارت اجتماعي) است، همچنين تحليل يافته ها نشان داد ميانگين نمره زنان در متغير هشياري اجتماعي، بالاتر از ميانگين نمره مردان و ميانگين نمره مردان در متغيرهاي هوش هيجاني، خودانگيزي، خودآگاهي خودکنترلي و مهارت اجتماعي، بالاتر از ميانگين نمره زنان در اين متغيرها بود. ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که سن، با هوش هيجاني رابطه معني دار دارد و ۱۱ درصد از متغير هوش هيجاني توسط متغيرهاي دموگرافيک تبيين مي شود.