مقاله پيش بيني ورشكستگي مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: پيش بيني ورشكستگي مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني ورشكستگي
مقاله مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN)
مقاله الگوريتم يادگيري پس انتشار خطا (BP)
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله پيش بيني ورشكستگي مالي شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران به وسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي است. مقادير ميانگين مربوط به نسبت هاي مالي كليدي در پژوهش هاي صورت گرفته در پيشينه موضوع به عنوان ورودي شبكه هاي عصبي انتخاب شده اند. شبكه عصبي به كار گرفته شده در اين مقاله از نوع پرسپترون چند لايه است كه به روش الگوريتم پس انتشار خطا آموزش ديده اند و شامل شبكه عصبي پيش خور سه لايه با تركيب( در آرايش نرون هاي ورودي، مياني و خروجي است. نمونه مورد نظر شامل دو گروه شركت هاي ورشكسته و غير ورشكسته است. گروه ورشكسته بر مبناي ماده ۱۴۱ قاتون تجارت طي سال هاي ۱۳۷۸ لغايت ۱۳۸۵ انتخاب شده اند و گروه غير ورشكسته نيز به صورت تصادفي انتخاب شده اند. مجموعه اي مساوي از داده هاي فوق با استفاده از شبكه هاي عصبي و تحليل تمايزي چندگانه مورد تحليل قرار گرفتند. مقايسه توانمندي پيش بيني هاي شبكه عصبي و تحليل تمايزي چندگانه نيز ارايه شده است. همچنين صحت پيش بيني شبكه هاي عصبي با استفاده از نمودار ROC ارايه شده است. نتايج نشان دادند كه تفاوت معناداري بين MDA و  ANNوجود دارد. همچنين طبق نتايج كم بودن خطاي نوع اول بر خطاي نوع دوم پيش بيني اولويت دارد.